Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Privacyverklaring
Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van al onze gebruikers met betrekking tot de diensten van Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. kantoorhoudende te (1382 MZ) Weesp aan de Nesland 1-v, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het registratienummer 20078018 (hierna aangeduid als: “Stroeve Lemberger”).

In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Door onze website te gebruiken en deze Privacy Verklaring te accorderen, gaat de gebruiker akkoord met de hiernavolgende voorwaarden die daarop van toepassing zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht

Een gebruiker heeft te allen tijde zelf de keuze of hij zijn of haar persoonsgegevens wil verstrekken. Om echter gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het nodig om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien de invoer en/of toezending van uw gegevens wordt gevraagd, geven wij aan welke gegevens ‘noodzakelijk’ zijn om van de producten en/of diensten gebruik te kunnen maken en welke gegevens ‘optioneel’ kunnen worden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden voor bepaalde doeleinden verzameld op basis van een gelegitimeerde rechtsgrond. Het betreft de volgende categorieën gegevens, doeleinden en rechtsgronden.

 • Inschrijfgegevens gebruiker: Indien de gebruiker een account aanmaakt op onze websites zullen de NAW-gegevens zoals naam en adres moeten worden ingevoerd alsmede het telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer van de gebruiker. De gebruiker dient tevens een wachtwoord aan te maken.
 • Gegevens voor de maandelijkse nieuwsbrief: Indien de gebruiker de maandelijkse nieuwsbrief wil ontvangen, zal de gebruiker zijn of haar e-mailadres moeten invoeren.

Website bezoek gebruikers: Om inzicht te krijgen in de maandelijkse gebruikers van onze website, maken wij gebruik van Google Analytics waarbij de gegevens zoals locatie, gender, leeftijd, inkomensklasse en functie worden verwerkt. Zie voor meer informatie hierover onze Cookie Verklaring.

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats voor de volgende doeleinden:

 1. Voor de totstandkoming en uitvoering van een met de gebruiker gesloten overeenkomst;
 2. Voor administratieve afhandeling: om de gebruiker de overeengekomen diensten aan te bieden;
 3. Voor facturatie: in geval een betaling niet plaatsvindt kunnen wij de vordering uit handen geven aan derden zoals een incassobureau.

In voernoemde gevallen zijn de NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en rekeningnummer essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 • Om de gebruiker nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruiksinformatie, service berichten of één of meer elektronische berichten te kunnen sturen die interessant kunnen zijn voor de gebruiker;
 • Om de gebruiker een gerichte aanbieding te doen voor promotionele doeleinden.

In voornoemde gevallen zijn persoonsgegevens, d.w.z. e-mailadres essentieel voor het uitvoeren van de overeenkomst. De gebruiker dient expliciete toestemming te geven voor de verwerking hiervan.

 • Voor het beheren, analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van onze producten en/of diensten en ter voorkoming van misbruik en/of fraude van onze diensten;
 • Voor het bepalen van strategische analyses en rapportages van onze diensten;

In voornoemde gevallen worden persoonsgegevens zoals NAW-gegevens, locatie, gender, leeftijd, inkomensklasse en functie verwerkt en hebben wij daar een gerechtvaardigd belang voor. Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de uitvoering van onze producten en/of diensten en in het bijzonder voor het uitdrukkelijk doel waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

Gegevens die automatisch worden verzameld
Wij verzamelen, afgezien van cookies, geen gegevens automatisch.

Gevoelige persoonsgegevens
Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens zolang deze niet door de gebruiker worden aangeleverd.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de voormelde doeleinden. In geval langere wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn, gelden de wettelijke bewaartermijnen zoals door de wet voorgeschreven.

Rechten gebruikers
Al onze gebruikers hebben onder de wetgeving van de AVG bepaalde rechten om de eigen persoonsgegevens te kunnen beheren.

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht op verwijdering;
 • Het recht op bezwaarmaking;
 • Het recht op dataportabiliteit;
 • Het recht op beperking.

Een gebruiker kan daarnaast de toestemming die hij heeft verleend voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment intrekken.

Bovendien heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerkingsactiviteiten bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien een gebruiker van één of meer van deze rechten gebruik wenst te maken dan kan hij/zij contact opnemen met Stroeve Lemberger via info@stroevelemberger.nl.

Doorgifte derden

Behoudens het hieronder bepaalde, hebben alleen de personen die door ons zijn geautoriseerd om persoonsgegevens te beveiligen en/of anderszins te verwerken en/of IT-onderhoudswerkzaamheden uit te voeren toegang tot de persoonsgegevens van de gebruikers.


Wij hebben voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde verwerkingsdoeleinden een verwerker ingeschakeld met wie wij een overeenkomst hebben gesloten, zodat de verwerker voldoende waarborging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Onderstaande vindt u de contactgegevens van de bedrijven waar wij de persoonsgegevens van onze gebruikers aan doorgeven:

Concept en Zo B.V.
Veemkade 358 – 364,
1019 HD Amsterdam
Emailadres: info@conceptenzo.nl
Website: https://www.conceptenzo.nl/

Mocht u onverhoopt een datalek ontdekken, dan is het van groot belang dat wij daar direct van op de hoogte zijn. U kunt datalekken direct melden via: info@stroevelemberger.nl. Uw melding en gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Voor het overige zullen wij de persoonsgegevens van onze gebruikers niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten op grond van een wettelijk voorschrift of in een noodgeval voor zover dat naar ons redelijke oordeel in het belang is van onze gebruikers. Hieronder vallen ook rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.

Opslag persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zullen uitsluitend in Nederland worden opgeslagen en de grenzen van de EU niet te buiten gaan. De AVG is aldus van toepassing op deze opgeslagen persoonsgegevens.

Onder specifieke omstandigheden is er sprake van internationale doorgifte van de persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Doorgifte zal uitsluitend plaatsvinden onder de voorwaarden van de AVG aan landen voorzien van een adequaatheidsbesluit of landen die passende waarborgen hebben ter bescherming van de persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies of wijziging of in niet-geautoriseerde vrijgave van toegang tot persoonsgegevens die worden verstuurd, opgeslagen of anderszins verwerkt. Wij maken gebruik van MFA: een multifactorauthenticatie waardoor een gebruiker op meer dan één manier wordt geverifieerd. Onze toegangscontrole is hierdoor aangescherpt.

Toegang tot persoonsgegevens van gebruikers wordt alleen verleend aan personeel, dienstverleners of dochterondernemingen van Stroeve Lemberger om zakelijke redenen of als dit noodzakelijk is ter uitvoering van hun taken.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie bestaat uit een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het gebruik van cookies is noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak van de gebruiker. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in het cookiebeleid.

Contactinformatie

Indien er vragen of klachten over deze Privacy Verklaring zijn, of indien er een vraag of klacht met betrekking tot onze werkwijze is kan contact opgenomen worden met ons via: info@stroevelemberger.nl.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail info@stroevelemberger.nl.