Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Wij hanteren een actief beleid bij onze beleggingen
Wij hanteren een actief beleid bij onze beleggingen
Beleggingsstrategie

Wij hanteren een actief beleid bij onze beleggingen

Gericht op diversificatie, risicospreiding, open architectuur ten aanzien van keuzes voor beleggingsfondsen – en producten.

 

Uw persoonlijke vermogensbeheerder of beleggingsadviseur beslist zelf mee over de beleggingskeuzes bij Stroeve Lemberger. U staat in direct contact met degene die uw persoonlijke situatie kent en die zorgt voor de invulling op maat van uw beleggingsportefeuille.

Stap 1

Het beleggingsproces Maatwerk

Wij beleggen wereldwijd in financiële instrumenten. Liquiditeit en verhandelbaarheid zijn voor ons van groot belang bij de selectie van beleggingen. Wij hechten aan een ruime spreiding, zowel op het gebied van beleggingsinstrumenten, regio’s, als beleggingsstijl.

Voor iedere cliënt maken wij een scenario analyse en een risicoprofiel. Op basis van macro/monetaire ontwikkelingen en kapitaalbewegingen destilleren we een tactische visie ten aanzien van het over- en onderwegen van beleggingsinstrumenten en regio’s.

Beleggingsinstrumenten

Als u daadwerkelijk gaat beleggen, moet er een keuze gemaakt worden in welke beleggingsinstrumenten we voor u investeren en in welke regio’s. Wij beleggen wereldwijd in financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, vastgoed en grondstoffen. Samen stellen we een portefeuille samen die op uw lijf geschreven is.

Liquiditeit en verhandelbaarheid vinden wij van groot belang bij de selectie van beleggingen die wij in uw portefeuille opnemen. Vermogensbehoud staat voorop. Tevens houden wij rekening met duurzaamheidscriteria voor cliënten die specifieke wensen hebben op dit gebied.

Scenario Analyse

Hoe reëel is uw beleggingsdoel? Dat is onder andere afhankelijk van beginvermogen, het doelvermogen, de beleggingshorizon, de stortingen en onttrekkingen, de verwachte rendementen en het risico. Met een scenario analyse kunnen we u inzicht geven in de verwachte ontwikkeling en voortgang van uw beleggingsportefeuille.

Uw belang staat altijd centraal. Daarom komt bij deze risico/rendementsanalyse ook de afweging tussen sparen en beleggen aan de orde.

Risicoprofiel

Beleggen is een strategie voor de lange termijn. Op basis van onze tactische visie, macro/monetaire ontwikkelingen en kapitaalbewegingen besluiten we om verschillende beleggingsinstrumenten en regio’s voor uw portefeuille te over- of onderwegen.

We doen dat natuurlijk met de grootste zorg. Per categorie zijn er maximale wegingen geformuleerd. Daarnaast zijn er verschillende beperkingen van kracht, zoals voldoende spreiding in de portefeuille.

Wij bewaken dit op 2 manieren:

AFM Risicowijzer
De Risicowijzer van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebaseerd op het risico van de verschillende beleggingscategorieën, op basis van historische standaarddeviaties en correlatiecoëfficiënten.

Stroeve Lemberger Risicowijzer
De Stroeve Lemberger Risicowijzer kent aan iedere individuele belegging in uw portefeuille een risicopercentage toe. Het risicopercentage wordt vastgesteld op basis van door ons vast omschreven bepalingen met als doel het inschatten van het (toekomstige) risico van de ingezette beleggingsinstrumenten.

Bekijk onze Risicowijzer

Stap 2

De opbouw

Bij de opbouw van de beleggingsportefeuille bij Stroeve Lemberger wordt de algemene beleggingsvisie van het huis, zoals die wordt geformuleerd in de wekelijkse beleggingsvergadering, gecombineerd met de uitgangspunten en afspraken die met een individuele cliënt worden gemaakt.

Bepalen van de strategische en tactische allocatie

Ieder risicoprofiel kent een strategische (= lange termijn) asset allocatie. Deze allocatie combineert posities in categorieën als aandelen EMU, aandelen Europa, aandelen VS, aandelen Emerging Markets, staatsleningen, bedrijfsobligaties etc.

Met de tactische allocatie wordt actief de visie van het asset allocatie-comité tot uitdrukking gebracht. Daarbij zijn er limieten over de mate waarin de tactische allocatie af kan wijken van de strategische allocatie.

Selectie beleggingsfondsen

Stroeve Lemberger hanteert bij de selectie van beleggingsfondsen als algemeen uitgangspunt dat de kansen op outperformance van een actief beheerd beleggingsfonds moeten opwegen tegen de additionele kosten boven die van een fonds dat een markindex repliceert.

De selectie van actieve beleggingsfondsen geschiedt via een vaste procedure met vaste criteria (zoals bull- en bearmarket alpha, informatieratio, omvang, positiekwartiel, reputatiebeheerder, continuïteit).

Daarnaast kan in een breed indexfonds belegd worden om snel in – en uit de markt te kunnen stappen in het kader van de tactische asset allocatie. Om een specifieke positie te nemen kan tevens in factorfondsen of sector ETF’s belegd worden. Wij beleggen niet in actieve fondsen die naar onze mening (te) dicht bij een marktindex aansluiten.

Selectie aandelen

Bij de bottom-up selectie van individuele aandelen ligt de nadruk op value-beleggen, waarbij dividend (dividend discount model) een belangrijke rol speelt.

Naast onze eigen capaciteiten bouwen wij op kennis van Financiële Diensten Amsterdam, waar circa 25 analisten zich volledig met de inhoudelijke analyse van grotere Europese en Amerikaanse bedrijven bezighouden. Bij de aankoopbeslissing kan timing op basis van technische analyse worden meegewogen.

Beperken van risico in de portefeuille

Binnen het risicomijdende deel van de portefeuille (onder andere obligaties) is kwaliteit belangrijker dan het genereren van rendement door het nemen van risico. Het risicomijdende deel van de portefeuille heeft een tweetal doelen. Traditioneel is het genereren van een vast inkomen van groot belang. Daarnaast is het zeker stellen van het vermogen een belangrijke factor.

Kwaliteitsobligaties kunnen als veilige haven dienen bij een marktcorrectie van risicovolle beleggingen. Naast individuele obligaties kunnen ook andere vormen van risicomijdende beleggingen, zoals bijvoorbeeld structured notes met een hoofdsomgarantie of obligatiefondsen, worden opgenomen in de beleggingsportefeuilles.

Stap 3

Belangenbehartiging

Uw senior adviseur verliest u nooit uit het oog, hij neemt uw wensen wekelijks mee naar de beleggingsvergadering. U ontvangt maandelijks geconsolideerde rapportages en uw beleggingsprofiel wordt jaarlijks geëvalueerd.

Beleggingsvergadering

Wekelijks komt de beleggingsvergadering van Stroeve Lemberger bij elkaar, waarin alle vermogensbeheerders en -adviseurs participeren. De vergadering wordt voorbereid door de afdeling beleggingsstrategie, die onderzoek doet naar de onderwerpen die op dat moment van belang zijn.

Stroeve Lemberger heeft toegang tot de research van veel grote Europese en Amerikaanse huizen. De vergadering verkrijgt daarnaast zijn input uit diverse subcomités, zoals een asset allocatievergadering (beleggen we in aandelen of juist obligaties) en een aandelenselectievergadering. Uw eigen beheerder/adviseur vertaalt vervolgens de besluiten van de beleggingsvergadering op maat naar uw portefeuille.

Rapportage

Tenminste eenmaal per kwartaal ontvangt u een rapportage met daarin een overzicht van de resultaten van uw beleggingsportefeuille. In deze rapportage treft u een tabel aan, waarin de performance van de verschillende aandelenbeurzen, obligatiemarkten en andere beleggingsinstrumenten is opgenomen.

Dit geeft u als cliënt inzicht in de performance van de portefeuille in relatie tot een marktgemiddelde. U kunt de performance van iedere regel in de portefeuille dan vergelijken met het relevante marktgemiddelde. Uw beheerder/adviseur kan hierop, indien gewenst, een toelichting verstrekken.

Jaarlijkse evaluatie

Jaarlijks evalueren wij met u of de ontwikkeling van het vermogen in lijn is met de doelstelling die u heeft geformuleerd. We bezien of er aanpassingen in de beleggingsstrategie, dan wel in de doelstellingen nodig zijn. Ook een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden kan hier invloed op hebben.


Voorts dient een oordeel gevormd te worden over de selectie van de beleggingsinstrumenten die uw beheerder/ adviseur maakt bij de invulling van uw portefeuille. Hij zal moeten aantonen dat er (over een reeks van jaren) toegevoegde waarde wordt geleverd.

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.

Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail info@stroevelemberger.nl.