Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op door ons verzonden e-mailberichten en op deze website, welke uitsluitend op Nederland is gericht. De ontvanger van het e-mailbericht waarop deze disclaimer van toepassing is (verder: dit bericht) / de gebruiker van deze website is gebonden aan de restricties zoals vermeld in deze disclaimer. Deze disclaimer laat de bepalingen opgenomen in advies-, beheer- en andere overeenkomsten met onze cliënten onverlet.

Juistheid informatie

De in dit bericht en/of op deze website vermelde gegevens en daar(in) eventueel opgenomen, vervatte en/of bijgevoegde rapporten/ aanbevelingen/ opinies (verder: opgenomen rapporten) zijn ontleend aan door Stroeve Lemberger betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van daar(in) opgenomen gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Stroeve Lemberger niet instaan. Stroeve Lemberger geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Er kunnen dan ook geen rechten aan de vermelde gegevens worden ontleend en Stroeve Lemberger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde gegevens. Opinies, gegevens, meningen en verwachtingen in dit bericht en/of deze website of daarin opgenomen rapporten kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Beperkingen

Verspreiding van in dit bericht en/of op deze website opgenomen rapporten buiten Nederland is mogelijk aan restricties gebonden waarover de ontvanger van dit bericht / de gebruiker van deze website zich dient te informeren. Stroeve Lemberger verbiedt nadrukkelijk het verspreiden van eventueel in dit bericht / deze website opgenomen rapporten via internet of op andere wijze en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied.

De effecten waarop de eventueel in dit bericht en/of op deze website opgenomen rapporten betrekking hebben kunnen onderdeel zijn van de beleggingsportefeuilles van cliënten van Stroeve Lemberger. Ook functionarissen van Stroeve Lemberger kunnen de effecten waarop eventueel in dit bericht en/of op deze website opgenomen rapporten betrekking hebben in portefeuille hebben.

‘Stroeve Lemberger’ is een gedeponeerd merk. Stroeve Lemberger behoudt zich – mede namens de rechthebbende(n) op van derde afkomstige informatie – alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot dit bericht / deze website en de daarin opgenomen rapporten voor.

Geen aanbieding of advies

Dit bericht en/of deze website en eventueel daarin opgenomen rapporten dienen niet te worden opgevat als een aanbod om enig financieel instrument (verder: effect) te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop daarvan, noch als een aanbod tot enige andersoortige transactie. Eventuele adviezen en aanbevelingen zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger en /of gebruiker. De ontvanger van dit bericht en/of de gebruiker van deze website mag aanbevelingen en andere mededelingen dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger en/of de gebruiker van deze website moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het effect (of de effecten) dat (die) in dit bericht en/of deze website of daarin opgenomen rapporten aan bod komt (komen), voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in overeenstemming zijn met zijn of haar beleggingsdoel en risicoprofiel.

Risico’s

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ontvangers van dit bericht en/of gebruikers van deze website dienen rekening te houden met de risico’s verbonden aan het verhandelen en bezitten van effecten. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvangers van dit bericht en/of gebruikers van deze website om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen een beslissing te kunnen nemen.

Toezicht

De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) is de toezichthouder op het gedrag en de informatieverstrekking van beleggingsondernemingen in Nederland. Stroeve Lemberger beschikt over een Wft-vergunning en is geregistreerd bij de AFM.

Weesp, december 2018

Stroeve Lemberger
Nesland 1-v
1382 MZ Weesp

Telefoon: +31 (0)294 492 592

Fax: 31 (0)294 492 593

E-mail: info@stroevelemberger.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 20078018