Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Stroeve en Lemberger Vermogensbeheer N.V., nader te noemen: SL en de partij waarmee zij een dienstverleningsrelatie aangaat, nader te noemen: “Cliënt”, voor zover daarvan niet is afgeweken bij (bijzondere) overeenkomst.

Artikel 1: Definities

“Depotbank”:
De kredietinstelling die de gelden en Financiële Instrumenten voor Cliënt bewaart.

“Financiële Instrumenten”:
Financiële instrumenten als bedoeld in de Wet.

“Vermogen”:
De vermogensbestanddelen van Cliënt op de Rekening.

“Wet”:
De Wet op het financieel toezicht, in werking getreden op 1 januari 2007, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

“Rekening”:
Rekening(en) van de Cliënt bij de Depotbank waarop zijn gelden en Financiële Instrumenten worden geadministreerd waar de dienstverlening van SL betrekking op heeft.

Artikel 2: Volmacht

Cliënt verleent SL volmacht om te beschikken over de Rekening, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk om haar dienstverlening uit te voeren.

Artikel 3: Zorgvuldige dienstverlening

De dienstverlening van SL behelst een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

SL zal steeds de bij of krachtens de Wet vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en daarbij naar beste kunnen met de belangen van Cliënt rekening houden.SL is bevoegd gebruik te maken van diensten van derden. SL zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Artikel 4: Informatie

In het belang van een adequate dienstverlening wint SL, al naar gelang de aard van de dienstverlening, bij aanvang van de relatie informatie in – gelijk de Cliënt die informatie aan SL verschaft – over de financiële positie van Cliënt, over zijn kennis van en ervaring met beleggen in Financiële Instrumenten, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn risicobereidheid. Het is de verantwoordelijkheid van Cliënt SL volledig en voldoende gedetailleerd de informatie te verschaffen die SL vraagt alsmede – ongevraagd – informatie welke in dat kader relevant is. De Cliënt is verplicht SL onverwijld schriftelijk te berichten als wijziging optreedt in de in dit artikel bedoelde gegevens.

De in het vorige lid genoemde opgave wordt door SL schriftelijk vastgelegd. Cliënt is verplicht, vóór ondertekening van de te sluiten overeenkomst, te controleren of zijn belangrijkste beleggingsdoelstellingen en de overige hiervoor genoemde gegevens juist en volledig zijn opgenomen.

De Cliënt garandeert dat alle door hem mondeling of schriftelijk aan SL verstrekte en nog te verstrekken informatie over de in dit artikel genoemde onderwerpen, volledig en juist is. Op SL rust geen verplichting, de door de Cliënt verstrekte informatie op juistheid te controleren. Cliënt is zich ervan bewust dat onjuiste en/of onvolledige informatie ertoe kan leiden dat SL in opdracht van de Cliënt transacties laat uitvoeren en/of daarover beleggingsadvies uitbrengt die niet passend of zelfs nadelig voor de Cliënt kunnen zijn.

Indien SL redelijkerwijs van mening kan zijn dat er zich een belangrijke wijziging voordoet in een van de hiervoor bedoelde gegevens of de Cliënt niet meer verkeert of op korte termijn niet meer zal verkeren in de positie dat hij verliezen zal kunnen dragen, is SL bevoegd haar dienstverlening op te schorten of te weigeren. De risico’s die dat voor Cliënt met zich meebrengt, waaronder het risico dat SL in dat geval niet kan beoordelen of de dienst voor de Cliënt geschikt is, zijn voor zijn rekening.

Artikel 5: Cliëntenclassificatie

Op grond van de Wet is SL verplicht de Cliënt te classificeren als “professionele” of “niet-professionele” cliënt. Het verschil tussen beide classificaties is gelegen in de toepasselijkheid van een aantal zorgvuldigheids- en zorgplichtvoorschriften uit of krachtens de Wet. Voor een niet-professionele cliënt is dat meer dan voor een professionele cliënt. SL classificeert haar cliënten standaard als niet-professionele cliënt.

De Cliënt kan SL schriftelijk verzoeken voor de classificatie professioneel. SL is bevoegd dit verzoek zonder opgave van redenen af te wijzen.

Indien SL aan de Cliënt de classificatie “professioneel” toekent, komen aan hem mogelijk geen rechten toe onder de collectieve garantieregelingen bedoeld in artikel 8.

Artikel 6: Beleggingsrisico’s

De kenmerken van de Financiële Instrumenten waarop de dienstverlening van SL betrekking heeft, waaronder de aan die Financiële Instrumenten verbonden specifieke beleggingsrisico’s, zijn nader toegelicht in de beschrijving Kenmerken en Risico’s van Financiële Instrumenten die bij deze algemene voorwaarden is gevoegd. Deze toelichting is niet uitputtend. SL zal Cliënt op diens eerste verzoek aanvullen-de informatie verstrekken.

De Cliënt verklaart dat hij de risico’s verbonden aan het doen van transacties in Financiële Instrumenten begrijpt en aanvaardt en staat ervoor in dat hij in staat is het verlies te dragen dat uit dergelijke transacties kan voortvloeien.

Het is Cliënt bekend dat moderne beleggings- en beheer-methoden mede het gebruik van opties en futures kunnen inhouden. Cliënt verklaart dat hem bekend is wat gekochte en geschreven call- en putopties en futures inhouden en dat met name geschreven opties, alsmede futures, verplichtingen voor cliënt met zich meebrengen, voor welke verplichtingen SL namens Cliënt zekerheden moet stellen.

Indien de Cliënt (mede) belegt met geleend geld, schept dit extra risico’s, onder meer het risico dat de onderpandswaarde van zijn Financiële Instrumenten door koersdaling onvoldoende wordt en de Cliënt zekerheden moet aanvullen en zelfs dat na liquidatie van zijn Financiële Instrumenten een schuld overblijft. Alsdan is er ook het risico dat eerder met SL afgesproken beleggingsdoelstellingen of beoogde rendementen niet (meer) gerealiseerd kunnen worden. De Cliënt verklaart deze risico’s te begrijpen en te aanvaarden en staat ervoor in dat hij in staat is deze te dragen. Het is Cliënt bekend dat het Vermogen, dan wel de opbrengsten van beleggingen, van Cliënt tot onderpand kunnen strekken voor financiële instrumenten waaruit verplichtingen kunnen voortvloeien en dat het Vermogen altijd tot onderpand strekt voor eventueel door Cliënt jegens de Depotbank aangegane schulden uit hoofde van krediet of anderszins.

Elke substantiële waardevermindering maar ook elke substantiële waardevermeerdering van Financiële Instrumenten van de Cliënt geeft aan dat er een substantieel risico kleeft aan belegging in die Financiële Instrumenten. Het is voorts niet mogelijk hoge rendementen te verwerven zonder grote risico’s te nemen. De Cliënt verklaart dat deze basisbeginselen hem bekend zijn.

De Cliënt is verplicht onmiddellijk schriftelijk aan SL mee te delen als hij de risico’s van een of meer voor zijn rekening gedane transactie niet (meer) geheel overziet. SL is bevoegd doch niet verplicht na ontvangst van deze kennisgeving de uitvoering van orders op te schorten en/of voor rekening van de Cliënt een aan de bedoelde transactie tegengestelde transactie te (laten) uitvoeren.

Indien Cliënt of SL voor rekening en risico van Cliënt posities aangaat waaraan dekkingsverplichtingen kleven, is Cliënt verplicht om daarvoor zekerheid (margin) te stellen en te handhaven tot de minimumhoogte als bepaald door SL en/of de Depotbank. De hoogte daarvan zal SL op verzoek aan Cliënt meedelen. Cliënt dient aan ieder bloot eerste verzoek van SL of de Depotbank tot het (bij)storten van margin onverwijld te voldoen.

Artikel 7: Opname gesprekken

SL heeft het recht om telefoongesprekken met Cliënt en derden op geluidsdragers vast te leggen. Zij is niet verplicht om dergelijke opnamen langer dan een half jaar te bewaren, noch om die aan Cliënt ter beschikking te stellen. SL heeft het recht om dergelijke opnamen als bewijsmiddel te gebruiken.

Artikel 8: Belangentegenstellingen

SL levert de diensten van vermogensbeheer en beleggingsadvies aan vele cliënten. Andere cliënten kunnen posities hebben in dezelfde Financiële Instrumenten als Cliënt en die posities kunnen à la hausse zijn terwijl die van Cliënt à la baisse zijn, of omgekeerd. SL zal Cliënt niet informeren over posities en marktvisies van andere cliënten.

Het is aan medewerkers van SL toegestaan om voor eigen rekening transacties te doen en beleggingen aan te houden, zij het onder strikte zorgvuldigheidsvoorwaarden. De voor medewerkers van SL ter zake geldende regeling stelt onder meer beperkingen aan de frequentie van handelen door medewerkers en het gebruik maken van informatie bij het handelen.

Het is Cliënt voorts bekend dat SL ook kan optreden als beheerder van een of meer beleggingsinstellingen. SL kan Cliënt adviseren om ook in dergelijke beleggingsinstellingen te beleggen, althans transacties voor Cliënt daarin uitvoeren.

SL kan analyses, koopaanbevelingen of andere adviezen aan partijen verstrekken en/of publiceren, over markten of bepaalde (groepen van) Financiële Instrumenten. Daarbij zal zij geen rekening houden met eventuele posities van cliënten in die Financiële Instrumenten, fondsen of markten.

De beloning van medewerkers van SL is niet rechtstreeks afhankelijk van aantallen of frequentie van transacties noch van de daarop vallende provisies. SL handelt zelf niet voor eigen rekening in Financiële Instrumenten, maar aan haar gelieerde vennootschappen kunnen wel voor eigen rekening in Financiële Instrumenten handelen.

Tussen alle in dit artikel genoemde partijen en/of posities en transacties kunnen (onbewust) belangentegenstellingen ontstaan als in dit artikel beschreven. SL draagt daarvoor verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid jegens individuele cliënten, onverminderd haar algemene verplichting om zich in te spannen om in het beste belang van Cliënt te handelen. Naar beste weten van SL zijn er verder geen bestaande of potentiële belangentegenstellingen tussen SL en de Cliënt en/of tussen de Cliënt en andere cliënten van SL onderling. Indien een niet in dit artikel genoemde (potentiële) belangentegenstelling rijst, zal SL de Cliënt hiervan onverwijld in kennis stellen.

Op haar internetsite kan SL verdergaande informatie geven over haar beleid ten aanzien van mogelijke belangentegenstellingen. Cliënt zal daarvan kennis nemen, onverminderd het recht van Cliënt om ter zake informatie te vragen aan SL.

Artikel 9: Garantieregelingen

SL is krachtens de Wet aangesloten bij het Beleggerscompensatiestelsel. Voor de Depotbank geldt hetzelfde. De Depotbank is bovendien aangesloten bij het Depositogarantiestelsel.

De beide regelingen worden uitgevoerd door De Nederlandsche Bank, die ook van geval tot geval bepaalt welke belegger/crediteur recht heeft op vergoeding en tot welk bedrag.

Deze garantiestelsels zijn niet bestemd voor vergoeding van verliezen op beleggingen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

SL zal haar diensten te goeder trouw en naar beste kunnen leveren en uitvoeren. SL is niet aansprakelijk voor een eventueel negatief rendement of schade als gevolg van waardevermindering, koersfluctuaties op de Financiële Instrumentenmarkten of valutamarkten en/of door Cliënt geleden verliezen of schade door welke andere oorzaak ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat de schade een rechtstreeks gevolg is van opzet of een toerekenbare tekortkoming van SL bij de uitvoering van de overeenkomst met Cliënt.

Als SL dan wel een door hem ingeschakelde derde lid of contractant is van, of aangesloten is bij een beurs, een handelssysteem, een clearingorganisatie of een andere organisatie, is SL nimmer aansprakelijk jegens Cliënt voor handelen of nalaten van daaraan verbonden personen noch voor storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie- of andere systemen, lijnen of apparatuur waarvan eigendom of houderschap berust bij een dergelijke beurs, handelssysteem, clearingorganisatie of andere organisatie.

In een geval waarin aansprakelijkheid van SL komt vast te staan, is haar schadevergoedingsplicht te allen tijde gemaximeerd tot het werkelijk verlies. Het werkelijk verlies is het verschil tussen enerzijds de waarde van het Vermogen bij aanvang van de relatie vermeerderd met stortingen en verminderd met onttrekkingen en anderzijds de actuele waarde van het Vermogen. SL is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. In het geval de schadevergoedingsplicht betrekking heeft op een specifieke transactie, dan is het werkelijk verlies gelijk aan het verschil tussen de aan- of verkoopprijs van de betreffende Financiële Instrumenten en de actuele prijs van de Financiële Instrumenten of – indien de betreffende Financiële Instrumenten al weer zijn verkocht of teruggekocht – de prijs waartegen is verkocht respectievelijk teruggekocht.

SL draagt zorg dat adviezen van beleggingsdeskundigen in haar dienst naar beste kunnen en te goeder trouw worden gegeven. SL kan niet garanderen dat elke beleggingsdeskundige in haar dienst dezelfde of gelijksoortige adviezen uitbrengt of eenzelfde visie op de financiële markten in het algemeen of op individuele fondsen naar buiten brengt of aan zijn adviezen ten grondslag legt. Een individueel advies aan Cliënt behoeft niet overeen te stemmen met adviezen of opinies van andere instellingen of analisten van SL zelf. Een koopadvies (of verkoopadvies) van SL houdt geen garantie of toezegging in van koersstijging (respectievelijk koersdaling) noch enigerlei andere garantie of toezegging, behoudens dat SL, althans de desbetreffende beleggingsdeskundige te goeder trouw in het advies gelooft.

De rechten en verplichtingen van Cliënt hangen samen met en worden mede bepaald door de reglementering van de beurs of het handelssysteem waar de betrokken Financiële Instrumenten worden verhandeld. Op financiële markten kunnen zich bijzondere omstandigheden voordoen en beurzen of clearing-instituten kunnen op grond van de toepasselijke reglementering besluiten en maatregelen nemen, zowel in noodsituaties als daarbuiten, die invloed kunnen hebben op de beleggingen van de Cliënt. Zo kan de handel op beurzen of de uitvoering van orders in bijzondere omstandigheden geheel of gedeeltelijk worden opgeschort en kunnen de beurzen reeds uitgevoerde transacties doorhalen en orders annuleren, ook zonder SL daarvan in kennis te stellen. Bijzondere omstandigheden zijn onder meer: ongewoon grote toevloed van orders op de beurs en/of bij SL en/of de Depotbank, storingen of capaciteitstekortkomingen in computer-, communicatie- of andere systemen, lijnen of apparatuur en gehele of gedeeltelijke opschorting of belemmering op de markt van de Financiële Instrumenten, of ingeval van derivaten: van de onderliggende waarden. Voor de nadelige gevolgen van in dit artikel bedoelde bijzondere omstandigheden is SL niet aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor bijzondere omstandigheden met betrekking tot de Financiële Instrumenten zelf of de uitgevende instelling van de Financiële Instrumenten, zoals fusies, splitsing, wijziging van coupures, opschorting van handel in verband met persberichten, ingestelde onderzoeken, etc. Indien zich omstandigheden als deze, of soortgelijke, voordoen ten aanzien van Financiële Instrumenten die onderwerp vormen van een lopende order of bestaande positie, zullen SL en de Depotbank zelfstandig zodanige wijzigingen aanbrengen in bedoelde orders of posities als naar hun uitsluitend oordeel nodig of wenselijk zijn om Cliënt te brengen in dezelfde economische positie als vóór het intreden van de bijzondere omstandigheid.

Cliënt erkent en aanvaardt dat hij een schadebeperkingsplicht heeft en zal alles doen wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt om eventuele schade tot een minimum te beperken. Indien Cliënt nalaat tijdig zijn schade te beperken, erkent en aanvaardt Cliënt dat alle schade vanaf het moment dat hij zijn schade had kunnen beperken voor zijn eigen rekening en risico is. Onder schadebeperkende maatregelen kunnen onder meer worden verstaan het liquideren van (een deel van) zijn portefeuille en het terugkopen van reeds verkochte Financiële Instrumenten om een positie zonder verlies of met minder verlies te kunnen herstellen. Cliënt aanvaardt dat SL niet gehouden is om, op het moment dat Cliënt zijn schade dient te beperken, Cliënt nogmaals uitdrukkelijk en/of schriftelijk te wijzen op het bestaan van zijn schadebeperkingsplicht.

Artikel 11: Verslaglegging

SL zal ten minste één keer per kwartaal aan Cliënt een schriftelijke opgave verstrekken welke een getrouw en volledig inzicht geeft van de waarde en samenstelling van het Vermogen van Cliënt per de datum van die opgave.De opgave, bedoeld in het vorige artikellid, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • de marktwaarde en samenstelling van het Vermogen, gespecificeerd naar soort financiële instrumenten en naar individuele financiële instrumenten;
  • de mutaties in het Vermogen sedert de laatst voorafgaande opgave;
  • de berekening van de op dat moment gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten;
  • de aan Cliënt in rekening gebrachte, respectievelijk in rekening te brengen kosten van de beleggingsdiensten.

Cliënt is gehouden de in het vorige lid bedoelde opgave bij ontvangst te controleren en moet bij onduidelijkheden onverwijld contact opnemen met SL.

Cliënt geeft toestemming aan SL om de in dit artikel bedoelde opgaven elektronisch te verstrekken. Indien SL overgaat tot elektronisch verstrekken behoudt Cliënt het recht om van SL een kopie van een bepaalde kwartaalrapportage te verkrijgen indien hij daarom verzoekt.

SL baseert zich bij de in dit artikel genoemde opgaven en rapportages op de administratie van de Depotbank. Ook overigens wordt de waarde van het Vermogen bij aanvang van de relatie en de waarde van het Vermogen ten tijde van het eindigen van de dienstverlening, of op welk moment ook tijdens de duur van de dienstverlening, gebaseerd op de administratie van de Depotbank.

Indien partijen een benchmark hebben afgesproken, geldt deze louter als een vergelijkingsmaatstaf om partijen in staat te stellen de resultaatsontwikkeling van het Vermogen daarmee te vergelijken. Cliënt kan er geen rechten aan ontlenen. Indien de resultaatsontwikkeling van het Vermogen achter blijft bij de ontwikkeling van de benchmark, betekent dat niet dat SL niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.

Artikel 12: Protest en reclame

Cliënt is verplicht alle door SL en de Depotbank aan hem gezonden bevestigingen, dagafschriften, nota’s of andere opgaven terstond na ontvangst te controleren. Voorts dient Cliënt te controleren of door of namens hem althans voor zijn rekening gegeven opdrachten juist en volledig zijn uitgevoerd en geen bezwaar oproepen. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid, of van de uitvoering van een transactie die naar de mening van Cliënt niet past binnen zijn beleggingsdoelstellingen of risicobereidheid of waartegen hij anderszins bezwaren heeft, is Cliënt gehouden SL daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Indien Cliënt van mening is dat zijn gebruikelijke contactpersoon bij SL niet adequaat op zijn protest of klacht heeft gereageerd, is Cliënt verplicht de directie van SL schriftelijk van zijn klacht in kennis te stellen als nader uitgewerkt in artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

Waardeschommelingen zijn een indicatie van het risico dat aan de beleggingen is verbonden. Indien de Cliënt slechts bereid is weinig risico te lopen, bijvoorbeeld omdat zijn te beleggen Vermogen een inkomensdoelstelling heeft of een andere doelstelling heeft die noopt tot risicomijdend beleggen, dan is de Cliënt verplicht onderzoek in te stellen, indien de waarde van zijn Vermogen in enig jaar meer dan 10% in waarde daalt, los van de in het vorige lid beschreven onderzoeksplicht.

Indien Cliënt de inhoud van bevestigingen, dagafschriften, nota’s of andere opgaven in bovenbedoelde zin niet heeft betwist, respectievelijk zijn bezwaren tegen een transactie niet aan SL heeft medegedeeld binnen vijf werkdagen nadat die stukken redelijkerwijs geacht kunnen worden Cliënt te hebben bereikt, wordt vermoed dat Cliënt met de verrichte transactie en het beleggingsbeleid instemt, behoudens door Cliënt te leveren tegenbewijs.

Artikel 13: Vergoedingen

Cliënt zal aan SL vergoeding(en) betalen ter zake van de door SL verrichte diensten, op basis van de van tijd tot tijd bij SL gebruikelijke tarieven. De hoogte van de tarieven bij het aangaan van de relatie wordt separaat overeengekomen.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal berekening van vergoedingen als bedoeld in het vorige artikellid over perioden korter dan een kwartaal geschieden pro rata over de desbetreffende periode.

Indien de relatie door Cliënt wordt beëindigd blijft Cliënt reeds vervallen doch nog niet betaalde vergoedingen onverminderd verschuldigd.

SL behoudt zich het recht voor de tarieven van de vergoeding(en) te wijzigen. SL zal de Cliënt hiervan vóór inwerkingtreding verwittigen. Artikel 18 van deze algemene voorwaar-den is hierop van toepassing.

Cliënt geeft hiermee een incassovolmacht aan SL op grond waarvan deze zijn facturen ter zake van het op grond van dit artikel aan hem toekomende, in kopie zal zenden aan de Depotbank en de Depotbank de rekeningen van Cliënt en de SL respectievelijk zal debiteren en crediteren.

Artikel 14: Bewaring gelden en Financiële Instrumenten

SL zal gelden en/of Financiële Instrumenten behorend tot het Vermogen niet in ontvangst of onder zich nemen.

Cliënt zal op eigen naam een Rekening aanhouden bij de Depotbank. De Rekening zal worden geadministreerd in de boeken van de Depotbank ten name van en voor rekening en risico van Cliënt. SL ziet erop toe dat levering van door de Cliënt verkochte Financiële Instrumenten geschiedt tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs daarvan.

Artikel 15: Uitvoering en routing van orders

SL laat transacties in Financiële Instrumenten voor Cliënt uitvoeren door de Depotbank. SL is van mening dat de Depotbank geschikt is om de in dit artikel en artikel 13 genoemde taken voor rekening en risico van Cliënt te verrichten en dat de Depotbank bereid en in staat is om zich in te spannen om de aldus opgegeven orders zo snel mogelijk en voor de beste uitvoeringsprijs uit te voeren als binnen grenzen van redelijkheid – ook met het oog op de kosten van uitvoering voor Cliënt en/of de Depotbank zelf – van hem verwacht mag worden. SL zal dit steekproefsgewijs controleren. SL is zelf niet jegens Cliënt verantwoordelijk dat de Depotbank onder alle omstandigheden de beste prijs voor Cliënt realiseert.

Cliënt realiseert zich dat transacties in Financiële Instrumenten worden uitgevoerd op een beurs of handelssysteem dat is gebonden aan handelstijden. Dat kan betekenen dat een order van een Cliënt niet meer kan worden uitgevoerd, indien deze door de Cliënt wordt opgegeven kort voor het eindigen van de handelstijden van de beurs of het handelssysteem. Op SL rust te allen tijde een inspanningsverplichting om in haar specifieke rol bij te dragen aan de uitvoering van orders van de Cliënt.

SL is bevoegd orders van Cliënt te weigeren.

Artikel 16: Persoonsgegevens Cliënt
  • Cliënt gaat akkoord met opneming van persoonsgegevens hem aangaande in de cliëntenadministratie van SL. Deze persoonsgegevens omvatten naam, adres, woonplaats en de overige gegevens welke bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt of zullen worden verstrekt. SL zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter beschikking stellen tenzij: voor zover noodzakelijk voor het (doen) uitvoeren van transacties uit hoofde van deze overeenkomst;
  • voor zover gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden;
  • in het geval dat SL krachtens de Wet met een andere beleggingsonderneming of bank een regeling heeft getroffen gericht op het waarborgen van de continuïteit van de belangenbehartiging van de cliënten van SL en voor zover voor een goede uitvoering van die regeling gegevens aan die andere instelling dienen te worden verstrekt.
Artikel 17: Duur en bëindiging

De relatie tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Ieder der partijen kan deze zonder vermelding van gronden opzeggen en beëindigen. Opzegging en beëindiging dienen schriftelijk te geschieden.

Indien Cliënt (ingeval van een gezamenlijke rekening: indien één van de partijen die als Cliënt optreedt) in surseance van betaling of faillissement geraakt, (als rechtspersoon) wordt ontbonden of (als natuurlijk persoon) overlijdt, onder curatele wordt gesteld of zijn vermogen geheel of gedeeltelijk onder bewind wordt gesteld, eindigt de relatie tussen partijen daardoor niet onmiddellijk vanzelf. Als zich een van de genoemde omstandigheden voordoet zijn Cliënt en diens rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel en zijn gemachtigden verplicht dit onmiddellijk schriftelijk aan SL mee te delen, waarna SL met hen in overleg treedt. De overeenkomst wordt opgeschort vanaf het moment dat bovenbedoelde mededeling door SL is ontvangen en redelijkerwijs in diens administratieve organisatie kan zijn verwerkt, in die zin dat SL vanaf dat moment geen beleggingsadvies meer geeft. Partijen zullen alsdan overeenkomen of de relatie – al dan niet op gewijzigde grondslag – wordt voortgezet; alles onverminderd de bevoegdheid van ieder der partijen om de relatie te beëindigen.

Uitzondering op het vorige lid betreft de situatie dat de partijen de dienst vermogensbeheer zijn overeengekomen. Indien de Cliënt alsdan overlijdt, behoudt SL de bevoegdheid om ook na diens overlijden het vermogensbeheer voort te zetten en blijft de door de Cliënt verstrekte volmacht en last daartoe van kracht, om ervoor zorg te dragen dat de beleggingen niet onbeheerd raken.

Transacties in Financiële Instrumenten welke op de datum van beëindiging van de overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, zullen door SL zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van de overeenkomst worden afgewikkeld, behoudens voor zover Cliënt en SL schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 18: Wijziging, Mededelingen

Deze algemene voorwaarden worden door SL algemeen in de bedrijfsvoering toegepast. SL is te allen tijde bevoegd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Behoudens voor zover zulks bij of krachtens de wet uitdrukkelijk is uitgesloten, is SL bevoegd maar niet verplicht, om eenzijdige wijzigingen in voorwaarden, tarieven en alle overige mede-delingen en kennisgevingen die zij krachtens wet, overeenkomst of algemeen in de branche heersende verkeersopvattingen aan Cliënt moet doen, of die zij om andere redenen wil doen, te doen door deze te plaatsen op de door SL in stand gehouden internetsite. Elke zodanige mededeling wordt geacht en vermoed Cliënt te hebben bereikt, uiterlijk 24 uur nadat deze op de internetsite is gepubliceerd en de wijziging treedt in werking op een door SL te bepalen ingangsdatum die minimaal een maand na de publicatie is gelegen. De bewijslast voor datum en tijdstip van publicatie rust op SL, die dat bewijs kan leveren met een uittreksel of afschrift uit haar administratie.

Cliënt kan zich slechts beroepen op een afwijking van het in deze algemene voorwaarden bepaalde – buiten de gevallen van een wijziging als bedoeld in het vorige lid, of het tweede lid van het volgende artikel – indien die afwijking tussen partijen schriftelijk is vastgelegd of door SL schriftelijk is bevestigd; onverminderd de bevoegdheid van Cliënt om van de door hem gestelde afwijking bewijs te leveren door andere middelen rechtens.

Artikel 19: Toepasselijk recht/jurisdictie, klachten, geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Voor het geval dat dwingend bij of krachtens de Wet of een wet die daarvoor in de plaats treedt of een verdrag met directe werking, nadere eisen gesteld worden aan inhoud van contracten van ondernemingen als SL, welke nopen tot aanpassing van deze algemene voorwaarden, komen partijen reeds nu overeen dat de wijzigingen die nodig zijn om daaraan te (blijven) voldoen, automatisch deel zullen uitmaken van deze algemene voorwaarden, zonder dat daarvoor nog een uitdrukkelijke instemming van Cliënt of SL is vereist.

Indien Cliënt een klacht of vordering tegen SL of een geschil met SL heeft, dient hij zulks onverwijld schriftelijk bij SL aan te melden volgens de bij SL geldende procedure voor interne klachtafhandeling. SL deelt Cliënt op eerste verzoek mee hoe bedoelde procedure luidt.

Indien na het doorlopen van die procedure geen overeenstemming is bereikt over oplossing/opheffing van de klacht, resulteert een geschil. Cliënt is dan bevoegd, het geschil aanhangig te maken hetzij bij de bevoegde rechter te Amsterdam, hetzij bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

SL is bevoegd, geschillen met Cliënt aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Amsterdam of bij elke andere rechter die volgens de Nederlandse wet en internationale verdragen bevoegd is.

Artikel 20: Taalkeuze

Alle communicatie van SL naar Cliënt geschiedt in de Nederlandse taal tenzij tussen partijen is overeengekomen dat het in de Engelse taal zal geschieden. Cliënt bevestigt hierbij dat zijn kennis van de Nederlandse taal toereikend is om te begrijpen wat hij met SL is overeengekomen en nog zal overeenkomen en dat hij elk risico draagt en aanvaardt dat voortkomt uit zijn eventuele ontoereikende kennis van de Nederlandse taal. Indien partijen uitdrukkelijk gebruik van de Engelse taal overeenkomen blijft de Nederlandse taal prevaleren ingeval van verschillen van interpretatie of andere strijdigheden.

Artikel 21: Niet-overdraagbaar

Cliënt is niet bevoegd de rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SL.

Algemene beschrijving kenmerken en risico’s Financiële Instrumenten

Algemene beschrijving kenmerken en risico’s Financiële Instrumenten

Aan alle vormen van beleggen zijn risico’s verbonden. De risico’s zijn afhankelijk van de aard van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief of onderhevig aan (forse) koersschommelingen zijn. Bijna altijd geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico’s met zich brengt. Bij het beleggen in veel buitenlandse Financiële Instrumenten is er een additioneel valutarisico. Voor alle Financiële Instrumenten geldt dat prijsvorming op enig moment ook afhangt van vraag en aanbod en van psychologische factoren (marktsentiment). Het risico van (al dan niet tijdelijke) waardedaling doet zich voor bij elke belegging en elk financieel instrument.

Hieronder worden de kenmerken van diverse soorten Financiële Instrumenten besproken, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico’s. De beschrijving is niet limitatief, maar is bedoeld om een globale aanduiding te geven van die kenmerken en risico’s. Op opties en futures zal dieper worden ingegaan. In dit document – net als in de Voorwaarden Vermogensbeheer – wordt de term “Financiële Instrumenten” gebruikt in de ruime betekenis van het woord, zoals die ook in het algemeen spraakgebruik is ingeburgerd. Juridisch betekent dit dat ook “financiële instrumenten” als gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht (in werking getreden op 1 januari 2007) als Financiële Instrumenten worden aangeduid. Ook opties en futures vallen daaronder. Met de term “Financiële Instrumenteninstelling” worden afhankelijk van de context bedoeld banken en beleggingsondernemingen in de zin der wet.

Aandelen en certificaten van aandelen

Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap en kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. De aandeelhouder mag zich – economisch gezien – beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Juridisch niet. Hij bezit een bepaalde zeggenschap en het recht op een uitkering als de onderneming winst maakt en besluit tot uitkering van dividend. In geval van (de angst voor) een faillissement, maar ook in andere gevallen, kan de waarde teruglopen tot nul. Bij aandelen is daarom sprake van volledig risicodragend kapitaal.

Certificaten van aandelen zijn Financiële Instrumenten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen. Het stemrecht ontbreekt. De risico’s zijn dezelfde als van aandelen.

De waardeontwikkeling – de aandelenkoers – wordt in eerste instantie beïnvloed door de resultatenontwikkeling en de winstvooruitzichten van de desbetreffende onderneming, maar – naast vraag en aanbod – ook door algemene economische, politieke en emotionele factoren (denk aan het zg. marktsentiment). Daarnaast speelt de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap een rol. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. Een aandelenbelegging kan onderhevig zijn aan (forse) koersschommelingen. Als een vennootschap wordt geliquideerd, staat de aandeelhouder bij verdeling van het liquidatiesaldo achteraan in de rij en komt bijvoorbeeld in rangorde na de obligatiehouders.

De risico’s van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management, maar ook van marktwerking (vraag en aanbod) en politieke ontwikkelingen. Risico’s hangen voorts af van dividendpolitiek (wel of geen inkomen) en de waardeontwikkeling van de investering (forse fluctuaties van de beurswaarde van aandelen ten opzichte van de inleg). De risico’s kunnen zeer groot zijn.

Obligaties

Obligaties zijn schuldbrieven van een lening, uitgegeven door een (overheids)instelling of een onderneming. Over de schuld wordt door die instelling over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Kort samengevat kan men een obligatie karakteriseren als een schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag en een veelal vooraf bekende rente. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen van de uitgevende instelling.

Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgif-te en bijzondere leningvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (rente-indexobligaties of floating rate notes) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere (hogere) aflossingskoers.

Ook een belegging in obligaties draagt risico’s met zich mee. De beurskoers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat (forse) koersschommelingen kunnen plaatsvinden. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk (debiteurenrisico: de mate waarin de rentebetalingen en terugbetaling van de hoofdsom zijn verzekerd). In het algemeen houdt een lening van de Staat der Nederlanden nauwelijks een debiteurenrisico in. Daarentegen kunnen obligaties van een onderneming of buitenlandse overheden wel degelijk een debiteurenrisico in zich hebben. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders – afhankelijk van het soort lening – veelal als concurrente onverzekerde crediteuren van de uitgevende instelling, tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen. Ingeval van buitenlandse obligaties is er ook nog een valutarisico.

Converteerbare obligaties

De converteerbare obligatie (convertible) is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers, onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger), al dan niet met een verrekening in contanten, kan worden omgewisseld in aandelen van dezelfde onderneming. De keuzemogelijkheid om de converteerbare obligatie om te zetten in aandelen ligt bij de obligatiehouder.

Een converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico’s wordt derhalve verwezen naar de risico’s die zijn verbonden aan deze Financiële Instrumenten.

Perpetuele obligaties

Perpetuele obligaties (ook wel “perpetuals” genoemd) zijn leningen met in theorie een eeuwigdurende looptijd. De lening heeft geen vaste aflossingsdatum. De uitgevende instelling heeft wel de mogelijkheid om de lening tussentijds af te lossen. Zij zal dat doen als zij in staat is haar onderneming op dat moment goedkoper te kunnen financieren. De rentecoupon op een perpetuele lening kan vast of variabel zijn. Vanwege de in theorie eeuwigdurende looptijd is met name de lening met een vaste rentecoupon zeer rentegevoelig. Indien de marktrente op enig moment hoger is dan de coupon van de perpetuele lening, kan dat leiden tot substantiële koersdalingen. De eenzijdige mogelijkheid van de uitgevende instelling om de lening tussentijds af te lossen, zorgt anderzijds voor een beperking van het opwaarts koerspotentieel. Is de marktrente immers lager dan de coupon, dan zal de obligatie in waarde stijgen, maar omdat de uitgevende instelling tussentijds tegen pari (100%) kan aflossen, zal dat een dempende invloed op de waardestijging hebben.

Vrijwel alle perpetuele obligaties hebben het kenmerk dat ze zijn achtergesteld bij alle concurrente crediteuren van de uitgevende instelling. Dat betekent dat, in geval van een faillissement van de uitgevende instelling, de houder van de perpetuele lening pas een recht op een uitkering krijgt als eerst alle preferente en concurrente crediteuren zijn voldaan. Couponbetalingen kunnen tenslotte – onder voorwaarden – worden opgeschort of overgeslagen.

Het voorgaande betekent dat het risico van een perpetuele obligatie om meerdere redenen een stuk groter is dan het risico van een gewone, niet-achtergestelde obligatie met vaste looptijd. Daartegenover staat dan ook een duidelijk hogere coupon.

Steepener obligaties

Een steepener obligatie (ook wel “steepener” genoemd) is een lening met een looptijd van 35 jaar, met een hoofdsomgarantie op de einddatum. De rentecoupon is de eerste jaren meestal vast, maar wordt daarna afhankelijk van het verschil tussen de 10-jaars en de 2-jaars marktrente. Een steepener heeft vaak een maximale rentecoupon en een minimale rentecoupon. Indien het verschil tussen de 10-jaars marktrente en de 2-jaars marktrente klein is, of zelfs nul, dan zal de steepener slechts recht geven op de minimale rentecoupon. Vanwege de lange looptijd van de lening kan dat leiden tot substantiële (tussentijdse) koersdalingen.

Warrants

Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen of obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs van de vennootschap, die ze beschikbaar heeft gesteld. Een warrant lijkt op een optie met dien verstande dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens de betrokken onderneming.

Aan een warrant zijn niet de rechten verbonden die aan een aandeel of obligatie toekomen. Zo heeft de houder van een warrant geen stemrecht op vergaderingen van aandeelhouders en krijgt de houder van een warrant geen rente of dividend uitbetaald.

De prijsvorming van een warrant komt sterk overeen met die van een optie. De beurskoers en bewegelijkheid van bijvoorbeeld de onderliggende aandelen, het dividend op deze aandelen, de uitoefenprijs en de resterende looptijd van de warrant zijn van doorslaggevende betekenis voor de beurskoers van een warrant. Net als bij opties werken de koersfluctuaties van bijvoorbeeld de onderliggende aandelen in versterkte mate door in de beurskoers van de warrant. Warrants kunnen dus erg bewegelijk zijn.

De risico’s die zijn verbonden aan warrants zijn vergelijkbaar met de risico’s die zijn verbonden aan het kopen van opties.

Beleggingsinstellingen (al dan niet beursgenoteerd)

Beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen of –maatschappijen) zijn vehikels waarin voor grote aantallen participanten gezamenlijk door één beheerder collectief wordt belegd. Ze zijn er in vele varianten, met alle soorten beleggingsbeleid die men maar kan bedenken. Ook de risico’s variëren enorm. De meeste grote financiële instellingen bieden eigen huisfondsen aan, die men ook via andere banken en beheerders kan aanschaffen. Binnen de specifieke economische of regionale sector waarop het fonds zich richt, zal de beheerder doorgaans een ruime spreiding aanbrengen. Vandaar dat veel beheerders van mening zijn dat indien de cliënt slechts een relatief klein bedrag ter vrije belegging heeft, een of meer beleggingsfondsen voor hem goede mogelijkheden kunnen bieden.

Hedgefunds

Dit zijn beleggingsinstellingen die zichzelf ten doel stellen om grote winsten te genereren. Zoals bekend, hangt dat noodzakelijk samen met het nemen van grote risico’s. Er bestaat geen goede definitie van hedgefunds. Zij lijken met elkaar gemeen te hebben dat zij werken met veel geleend geld, veel derivaten en hefboomeffect en een zeer speculatieve visie gericht op handelswinsten op de korte termijn. Beleggen in de klassieke zin kan men dit niet noemen. Daar komt bij dat zij vaak weinig transparant zijn voor de cliënt over strategie en prestaties; en dat zij vaak gevestigd zijn in landen waar weinig wettelijk toezicht bestaat. Dergelijke funds zijn alleen geschikt voor de belegger die extreme risico’s zoekt.

Structured Products

Sommige grote instellingen brengen financiële producten op de markt die zij zelf hebben ontworpen en samengesteld uit allerlei combinaties van onderliggende waarden en afgeleide financiële instrumenten. Ze worden veelal niet op de beurs genoteerd. De wederpartij van de belegger is de uitgevende instelling, zodat de belegger zich moet afvragen hoe groot het risico is dat hij uiteindelijk, bij verzilvering van zijn rechten, niet krijgt waar hij recht op heeft. Structured products hebben qua risico kenmerken van aandelen en obligaties. Ze hebben soms een vaste looptijd en kunnen dan op einddatum soms een hoofdsomgarantie geven (net als obligaties), maar soms ook niet zodat zij weer beter vergelijkbaar zijn met een belegging in aandelen. Tijdens de looptijd geldt de hoofdsomgarantie doorgaans niet. Soms geven de structured products recht op een jaarlijks rendement wat soms rente wordt genoemd. De hoogte van deze (rente)vergoeding is meestal variabel. In andere gevallen moet men voor een eventueel rendement wachten op het einde van de looptijd. Welke rechten precies aan een bepaald product verbonden zijn, zal doorgaans alleen met zekerheid te bepalen zijn door bestudering van een door de nationale toezichthouder goedgekeurd prospectus van dat specifieke product.

Private Equity

Investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen noemt men wel private equity of private placements, in sommige gevallen ook: venture capital. De belegging kan in vele verschillende juridische vormen voorkomen. Bijvoorbeeld aandelenkapitaal (waarbij het kapitaal in verschillende soorten aandelen kan zijn verdeeld, waaraan verschillende rechten zijn verbonden). Of obligaties of achtergestelde leningen, of borgstelling tegenover de bankiers van de onderneming. Uiteraard zijn dit soort beleggingen niet via de beurs verhandelbaar en zal in feite sprake zijn van zeer slechte of onmogelijke verhandelbaarheid. De risico’s zijn doorgaans groter dan voor de meeste andere beleggingen en die risico’s zijn voor particuliere beleggers niet of nauwelijks in te schatten, temeer niet als er geen door de nationale toezichthouder goedgekeurd prospectus van bestaat.

Opties

Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de “schrijver”) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een “calloptie”) of te verkopen (we spreken dan van een “putoptie”) tegen een prijs welke van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking).

Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel callopties als putopties kan men dan kopen en verkopen. De tegenpartij van een koper van een calloptie is de schrijver (verkoper) van de calloptie en de tegenpartij van een koper van een putoptie is de schrijver van de putoptie. De premie die dient te worden betaald, is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde.

Het kopen van opties
Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (calloptie) of te verkopen (putoptie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie.De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen).

Het verkopen of schrijven van opties
Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de calloptie) of af te nemen (schrijver van de putoptie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus een leveringsplicht of ontvangstplicht, waarvoor de schrijver een premie ontvangt.

Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een calloptie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de Cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden geleverd. Het schrijven van putopties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen, dient de schrijver een zekerheid (margin) te voldoen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt bij het gedekt en het ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een calloptie kan bijvoorbeeld een Financiële Instrumentenportefeuille juist beschermen tegen waardevermindering van de portefeuille. Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor de Cliënt geschikt is, mede gelet op de financiële positie van Cliënt en het doel van de belegging van Cliënt.

Voor een uitgebreide omschrijving van opties en alles wat er verder mee samenhangt verwijzen wij u naar onze website www.stroevelemberger.nl.

Diversen en bijzonderheden over de handel

OTC-handel

Naast de handel ter beurze vindt op schaal van betekenis ook Financiële Instrumentenhandel plaats buiten de beurzen om. Deze buitenbeurshandel (ook wel “over-the-counter” of afgekort “OTC” genaamd) heeft haar specifieke eigenschappen. Indien sprake is van de plaatsing c.q. handel in Financiële Instrumenten (ook wel private placements genaamd), die niet zullen worden toegelaten tot de notering aan een Financiele Instrumentenbeurs, zal doorgaans geen liquide markt bestaan. De liquiditeit van de handel in niet-beursgenoteerde producten kan (afhankelijk van de aard van het product) lager zijn dan bij beursgenoteerde producten. Dat kan ertoe leiden dat er een groot verschil ontstaat tussen bied- en laatprijs en dat gelimiteerde orders en zelfs bestensorders tot aankoop of verkoop niet kunnen worden uitgevoerd. De koers van een niet-beursgenoteerd effect wordt veelal slechts eenmaal per dag vastgesteld en soms nog minder vaak (eens per week, maand en zelfs jaar). Bij niet-beursgenoteerde producten bestaat voorts het risico dat restricties zijn opgelegd ten aanzien van de verhandelbaarheid van het betreffende effect. Dat kan inhouden dat het effect in bepaalde perioden niet kan worden gekocht en verkocht.

Afwikkeling van transacties in niet-beursgenoteerde Financiële Instrumenten vindt doorgaans niet plaats via een centraal clearingsysteem, hetgeen een tegenpartijrisico oplevert (het risico dat de tegenpartij van de transacties de Financiële Instrumenten niet betaalt of niet levert). De afwikkeling van transacties in niet-beursgenoteerde Financiële Instrumenten (zowel bij eerste inschrijving als daarna) kan voorts geruime tijd in beslag nemen, waardoor de belegger – indien de betreffende Financiële Instrumenten in een andere valuta dan de euro luiden – een valutarisico loopt.

Ook voor wat betreft opties en futures kan het voorkomen dat de specificaties niet zijn gestandaardiseerd. Als een belegger met zijn bank of broker afspreekt dat hij een optie (of future) wil kopen of verkopen met bijzondere specificaties die afwijken van de beursgenoteerde opties (bijvoorbeeld ten aanzien van onderliggende waarde, contractgrootte of valuta) dan spreekt men ook van over-the-counter (OTC). De bank zal die order dan niet op de beurs uitvoeren, maar zal een professionele tegenpartij zoeken die bereid is tegen een goede prijs een dergelijk optiecontract met hem te sluiten, uiteraard voor rekening en risico van de cliënt.

Handel in Traded-But-Not-Listed Financiële Instrumenten

Traded-but-not-listed Financiële Instrumenten zijn Financiële Instrumenten die veelal zijn genoteerd op een buitenlandse (Europese) Financiële Instrumentenbeurs en daar onderdeel uitmaken van een (aandelen)index, maar die geen notering hebben op Euronext Amsterdam. Een belegger kan niettemin via Euronext Amsterdam transacties uit (laten) voeren in deze traded-but-not-listed Financiële Instrumenten.

De volgende bijzonderheden van de handel in deze categorie Financiële Instrumenten zijn dan van belang:

  • de Listing and Issuing Rules van Euronext Amsterdam zijn niet van toepassing.
  • Euronext Amsterdam, bank en beheerder staan er niet voor in dat (koersgevoelige) informatie (tijdig) in Nederland wordt gepubliceerd en dat deze informatie niet afwijkt van de informatie die wordt gepubliceerd in het land waar de Financiële Instrumenten wel aan een Financiële Instrumentenbeurs zijn genoteerd;
  • Euronext Amsterdam, bank en beheerder hebben geen verplichting om (koersgevoelige) informatie te publiceren en zij staan er niet voor in dat de Financiële Instrumentenbeurzen waar de Financiële Instrumenten zijn genoteerd deze informatie publiceren en dat de informatie tijdig wordt verwerkt.
Tot slot

Dit voorlichtingsdocument kan niet alle kenmerken van alle (combinaties van) Financiële Instrumenten en de daaraan verbonden risico’s beschrijven. Ingeval een bank, broker of beheerder voor u belegt in Financiële Instrumenten waarvan de kenmerken en risico’s niet hierboven zijn beschreven of afwijken van het voorgaande, dan zal die instelling u daarvan gevraagd of ongevraagd op de hoogte stellen.

Bij het kiezen van beleggingsinstrumenten dient een belegger een goede afweging te maken welke instrumenten binnen zijn of haar beleggingsdoelstelling vallen en daarover vooraf met zijn vermogensbeheerder te overleggen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico’s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten), maar ook bepaalde aandelen kunnen zeer risicovol zijn. Men dient alleen in deze risicovolle beleggingsinstrumenten te (doen) handelen indien men het (eventuele) verlies kan en wil dragen en zich terdege bewust is van de risico’s. Om juridische redenen moeten wij de belegger erop wijzen dat deze in alle gevallen rekening dient te houden met het risico dat de gehele belegging verloren gaat, met name ook wanneer uitgevende instellingen en wederpartijen bepaalde garanties niet nakomen.

Belangrijke adressen

Euronext Amsterdam N.V.
Postbus 19163
1000 GD AMSTERDAM

Telefoon: 020 – 72 14 444
Website: www.euronext.com

Dutch Securities Institute (DSI)
Postbus 3861
1001 AR AMSTERDAM

Telefoon: 020 – 62 01 274 (algemeen)
Website: www.dsi.nl
E-mail: info@dsi.nl

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG ’s-GRAVENHAGE

Telefoon: 070 – 33 38 999
Website: www.kifid.nl
E-mail: consumenten@kifid.nl

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Antwoordnummer 11090
1000 PB AMSTERDAM

Telefoon (vanuit Nederland): 0800 – 5400540
Telefoon (vanuit buitenland): 0031 – 20 – 79 72 000
Website: www.afm.nl

Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
Postbus 240
2501 CE DEN HAAG

Telefoon: 070 – 31 30 000
Website: www.veb.net
E-mail: info@veb.net

Voorwaarden downloaden en/of printen

Hieronder kunt u de informatie van deze pagina downloaden (en printen) voor eigen gebruik.


Stroeve Lemberger – Algemene voorwaarden – 1 december 2018 (PDF-bestand)