Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Jaarvisie 2024

Federal Reserve versoepelt in 2024 en beleid ECB

Federal Reserve versoepelt in 2024 en beleid ECB

Federal Reserve zal gaan versoepelen in 2024
De Federal Reserve drukte na een lange en snelle reeks van renteverhogingen in juli 2023 op de pauzeknop. Sindsdien beweegt de Federal Funds Rate in de bandbreedte van 5,25 – 5,50%.

Daarmee is het monetaire beleid zeker verkrappend. De inflatie is inmiddels gedaald tot 3,2%. Economen verwachten dat de favoriete inflatiemaatstaf van de Fed, het prijspeil van de Core Personal Consumer Expenditures die de volatiele voedsel- en energiecategorieën uitsluit, eind 2024 op 2,7% uitkomt. Dit is dichtbij het beleidsdoel van de Fed.

Ondanks bemoedigende signalen dat de prijsdruk steeds verder afneemt, geven Fed-functionarissen herhaaldelijk aan dat ze meer tekenen van afkoeling willen zien.

Desalniettemin leeft in de markt de verwachting dat de Fed in het tweede kwartaal van 2024 zal beginnen met het versoepelen van het monetaire beleid. Naar onze verwachting zal de rentedaling heel geleidelijk plaatsvinden. De Fed gaat bovendien door met het beleid van de balansverkorting, waarbij de aflossing van obligaties niet meer automatisch wordt herbelegd.

Beleid Europese Centrale Bank lijkt te goed te werken

De Europese Centrale Bank is later dan de Fed begonnen aan de renteverhogingen. Sinds de zomer van 2022 heeft de ECB de beleidsrente in tien stappen verhoogd, van -0,5% naar 4,0%. De geldmarktrente blijft in de eurozone daarmee lager dan in de VS, maar dit is wel het hoogste peil sinds de invoering van de euro.

De inflatie in de eurozone daalde in oktober naar 2,9%, waaruit blijkt dat de inflatiepiek achter de rug is. Daarmee ontstaat ruimte om de rente weer te verlagen indien de economie verder stagneert.

Bovendien dreigt het ECB-beleid iets te goed te werken. In de halfjaarlijkse Financial Stability Review uitte de ECB recent de vrees dat de bedrijvigheid nu zozeer vertraagt en de rentelast zo fors gaat oplopen, dat bedrijven en gezinnen met hoge schulden vaker in gebreke gaan blijven.

Dit zal gevolgen hebben voor het aantal oninbare leningen en wanbetalingen. Deze bevinden zich nog op lage niveaus, maar ze kunnen snel aantrekken door onder meer betalingsproblemen in het mkb. De recente scherpe daling van de inflatie wordt veroorzaakt door fors lagere energieprijzen. De inflatie gecorrigeerd voor energie daalt ook, maar in een veel lager tempo.

Uit de prijzen van derivaten kan worden afgeleid dat de markten op een renteverlaging rekenen in de eerste helft van 2024. ECB-president Lagarde waarschuwt echter geregeld voor te veel optimisme en zegt steeds dat de ECB wil vasthouden aan de inflatiedoelstelling van 2% op de middellange termijn. Wij gaan wij ervan uit dat het officiële rentetarief aan het einde van 2024 lager staat dan het huidige niveau van 4%.

Aandelen blijven favoriet

Gegeven de groeivertraging in de VS, de economie in de eurozone en de signalen dat de inflatoire druk verder afneemt, rekenen wij erop dat de Fed en ECB op enig moment de beleidsrentes zullen verlagen. Deze verwachting, in combinatie met de verwachte winstgroei van bedrijven en relatief aantrekkelijke waarderingen van aandelenmarkten, zijn voor ons reden om enthousiast te blijven over aandelenbeleggingen. Aandelen worden daarom overwogen in de portefeuilles. Hoewel de effectieve rendementen op obligaties in de afgelopen jaren zijn verbeterd, zijn de absolute rentestanden op staatsobligaties nog steeds laag. Wij houden voor Europese staatsobligaties rekening met verder oplopende kapitaalmarktrentes in de komende jaren. Vergoedingen op bedrijfsobligaties blijven aantrekkelijk. Echter, wij hanteren nog steeds een onderwogen advies.

Einde rentecyclus positief voor aandelenkoersen

Aandelenbeleggingen rendeerden goed in 2023, maar de aandelenmarkten bewogen afgelopen jaar niet in een rechte lijn naar boven. Zorgen over de stijgende rentes, geopolitieke spanningen en de bankenonrust in maart, zetten de aandelenindices onder druk. De eerste zeven maanden was het sentiment op de meeste aandelenmarkten optimistisch.

Na de kentering in augustus keerde eind oktober het optimisme op de markten terug toen men ervan overtuigd raakte dat de centrale banken aan het einde van de rentecyclus waren.

Vooral de positieve rendementen op Amerikaanse aandelen vielen in 2023 op vanwege de indrukwekkende koersstijgingen van aandelen zoals NVIDIA, Microsoft, Alphabet en Amazon.

Deze ondernemingen profiteren sterk van de belangstelling voor generatieve Artificial Intelligence, door de introductie van chatrobot ChatGPT door OpenAI en de miljardeninvestering van Microsoft in dat bedrijf.

Volgende pagina

Hoge winstgroei rechtvaardigt de hogere waardering van Amerikaanse aandelen

De Amerikaanse aandelenmarkt lijkt voor 2023 opnieuw als winnaar uit de bus te komen in vergelijking met de rendementen van andere indices.

Martin de Boer
Neem contact op met Martin de Boer.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 571 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen