Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Belangrijke informatie

Duurzaam beleggen bij Stroeve Lemberger

Duurzaam beleggen bij Stroeve Lemberger

Stroeve Lemberger geeft haar cliënten inmiddels alweer een aantal jaren de mogelijkheid te kiezen voor een duurzame beleggingsportefeuille.

Toezichthouders in de financiële wereld vinden duurzaamheid ook belangrijk. Zij willen de geld- en kapitaalstromen zodanig beïnvloeden dat ondernemingen hun investeringen steeds meer op duurzame projecten richten, waarbij bijvoorbeeld de CO2-emissies worden verminderd.

Met de komst van de Europese verordening SFDR, de Sustainable Financial Disclosure Regulation, moeten financiële partijen waaronder dus ook vermogensbeheerders, transparant zijn over de manier waarop zij duurzaamheid incorporeren in hun beleggingsfilosofie en beleggingsaanpak. De eis van toenemende transparantie betekent ook dat beleggers makkelijker hun weg zouden moeten kunnen vinden in het enorme en hard groeiende aanbod van duurzame producten. Ook moeten de nieuwe regels het fenomeen ‘greenwashing’ ontmoedigen.

Voor Stroeve Lemberger staan de beleggingswensen van de cliënt centraal. In onze dienstverlening maken wij ruimte voor de specifieke beleggingswensen van onze cliënten. Voor de vermogensbeheerders van Stroeve Lemberger is maatwerk de standaard en flexibiliteit ten aanzien van de cliënt van groot belang. De wens om (een deel van) de portefeuille duurzaam te beleggen komt steeds vaker naar voren in de gesprekken met cliënten en prospectieve cliënten. Bij het aangaan van een relatie met nieuwe cliënten wordt specifiek de vraag gesteld wat de wensen zijn met betrekking tot duurzaam beleggen en wat meer moet worden gewogen bij de inrichting van een portefeuille, het duurzame karakter of de beleggingsresultaten.

Nu zijn zaken als duurzaamheid en performance niet per definitie tegengesteld aan elkaar; door de jaren heen zelfs steeds minder. In ons reguliere beleggingsbeleid favoriseren we de “nieuwe” economie meestal boven de “oude” en steeds vaker loopt dat parallel met duurzaam beleggen. Eén van de onderscheidende zaken, als het gaat om beleggen bij Stroeve Lemberger, is het thematisch beleggen. Aanvankelijk was dit met name gericht op nieuwe technologieën, maar steeds vaker zien we in die selectie de thema’s terug die aansluiten op de 17 sustainable development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Hoe passen wij duurzaamheid in uw beleggingsportefeuille toe?

Binnen de kaders van SFDR wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën: er zijn financiële producten die ecologische of sociale kenmerken promoten. Ook zijn er financiële producten die duurzame beleggingen ten doel hebben. De laatste categorie heeft betrekking op financiële producten die geen doelstellingen hebben op het gebied van duurzaamheid. In de reguliere SFDR classificatie ziet dit er als volgt uit:

Artikel 6 producten: portefeuilles en producten die geen specifieke duurzame doelstelling nastreven en niet als zodanig worden gepromoot.

Artikel 8 producten: portefeuilles en producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten en voldoen aan de minimale criteria van goed bestuur.

Artikel 9 producten: portefeuilles en producten die duurzame beleggingen als doel hebben.

De duurzame beleggingsoplossingen die Stroeve Lemberger aanbiedt aan cliënten die duurzaam willen beleggen, zijn oplossingen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten en voldoen aan de minimale criteria van goed bestuur. Dit zijn de zogenaamde Artikel 8 producten. De overige beleggingsoplossingen die Stroeve Lemberger aanbiedt aan haar cliënten, zijn Artikel 6 producten. Deze oplossingen houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Bij de samenstelling van duurzame beleggingsportefeuilles wordt door Stroeve Lemberger gestuurd op duurzaamheidsfactoren door gebruik te maken van externe data. Gegeven de beschikbaarheid van voldoende middelen en juiste data wordt nu nog niet rekening gehouden met de EU Taxonomie en worden ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen aan de hand van duurzaamheidsfactoren niet meegewogen in ons beleggingsbeleid.

Wij beschouwen het hanteren van extra duurzaamheidscriteria bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille niet als een factor die op lange termijn een significant negatieve impact heeft op het rendement van de portefeuille. Op kortere termijn zullen rendementsafwijkingen tussen ‘grijze’ en ‘groene’ beleggingsoplossingen zich wel voordoen.

Achtergrond bij de classificatie

Door middel van het gebruiken van extern verkregen duurzaamheidsdata zijn wij in staat om het duurzame karakter van financiële instrumenten of een beleggingsportefeuille vast te stellen. Hoe beter de score, hoe ‘duurzamer’ het instrument of de portefeuille is. Bij het samenstellen van portefeuilles wordt er uiteraard naar gestreefd om een zo goed mogelijke duurzaamheidsscore te realiseren. Indien een portefeuille of beleggingsoplossing een goede duurzaamheidsscore heeft, betekent dit niet dat elke individuele belegging ook voldoet aan het criterium van ‘duurzame belegging’ conform hetgeen in de SFDR is opgenomen. De duurzame beleggingsoplossingen die Stroeve Lemberger aanbiedt, worden aangemerkt als oplossingen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten (Artikel 8).

Manier waarop wij duurzaamheidsgegevens gebruiken

Wij maken bij het beoordelen van het duurzame karakter van financiële instrumenten gebruik van duurzaamheidsrisicoscores van Morningstar Sustainalytics en Clarity AI. Morningstar Sustainalytics scoort financiële instrumenten op een hele reeks van duurzaamheidscriteria. Het datapunt dat wij gebruiken voor aandelenbeleggingen is een overall score die wordt gegeven aan het bedrijf: de huidige corporate sustainability score. Dit is een absoluut getal. Ook voor individuele overheden zijn duurzaamheidsscores beschikbaar zodat ook staatsobligaties of fondsen die beleggen in staatsobligaties kunnen worden beoordeeld. Deze duurzaamheidsrisicoscores komen tot stand doordat er scores worden toegekend aan verschillende ecologische (E), sociale (S) en governance (G) aspecten. Op deze wijze kunnen de beleggingen in de portefeuilles van onze cliënten die duurzaam beleggen, worden beoordeeld en geselecteerd. Om te komen tot een duurzaamheidsrisicoscore op portefeuilleniveau wordt de weging van iedere individuele belegging vermenigvuldigd met de respectievelijke duurzaamheidsrisicoscore op regelniveau. Gemiddeld genomen liggen die duurzaamheidsrisicoscores tussen de 20 en 30 (hoe lager, hoe duurzamer) op een schaal van 0-100. Voor de duurzame beleggingsoplossingen die wij aanbieden aan onze cliënten streven wij naar een huidige duurzaamheidsrisicoscore van minder dan 21. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe van de ‘Artikel 8’ producten aangezien deze producten ecologische en/of sociale kenmerken promoten en er moet worden voldaan aan de minimale criteria van goed bestuur. Voor het vervaardigen van duurzaamheidsrapportages wordt thans gebruik gemaakt van de duurzaamheidsdata van Clarity AI.

Meer weten over duurzaam beleggen?

Indien u vragen heeft over de duurzaamheid van uw beleggingsportefeuille, neemt u dan s.v.p. contact op met uw accountmanager. U kunt met uw accountmanager ook uw wensen op het vlak van duurzaam en beleggen bespreken.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen