Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen

FundShare Kwartaalbericht, Q1 2022

FundShare Kwartaalbericht, Q1 2022
De ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2022

De beleggingsresultaten
Het eerste kwartaal van 2022 was geen goed kwartaal voor beleggers in aandelen en obligaties. Beide categorieën hadden te maken met negatieve performancecijfers. De performance van FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 -9,1%. Voor FundShare Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg de performance in het eerste kwartaal van 2022 -4,10%. De vrees voor renteverhogingen en monetaire verkrapping door centrale banken zetten de waarderingen van obligaties en aandelen onder druk.

Bronnen & informatie

Beeld financiële markten

Obligatiebeleggers hadden in het eerste kwartaal te maken met oplopende kapitaalmarktrentes en hogere ‘spreads’. Deze spreads zijn risicopremies die worden geëist door beleggers in obligaties van bedrijven of opkomende landen. In een omgeving waarin risico’s toenemen, lopen de risicopremies op. Dit gegeven in combinatie met een oplopende basisrente zorgde in het eerste kwartaal voor koersverliezen op obligaties. Ook aandelenbeleggers hadden te maken met koersverliezen. Per saldo was het eerste kwartaal geen goed kwartaal voor aandelen en obligaties. Grondstoffen lieten in het eerste kwartaal wel positieve performance cijfers zien. Dit werd onder andere ingegeven door oplopende energieprijzen en oplopende prijzen van industriële metalen en landbouwproducten.

De ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal eisten hun tol op de financiële markten. De vrees voor renteverhogingen en monetaire verkrapping door centrale banken zetten de waarderingen van obligaties en aandelen onder druk. Met name groeiaandelen leverden in de eerste twee maanden fors aan waarde in.

Na de Russische aanval op Oekraïne vertoonden de financiële markten in eerste instantie een schrikreactie. De Europese MSCI-aandelenindex bereikte in het lopende jaar een dieptepunt op 8 maart, maar veerde sindsdien weer op. De MSCI-wereldindex steeg van 23 februari tot en met 31 maart met meer dan 7% in euro’s gemeten, deels geholpen door de sterkere Amerikaanse dollar. Cijfers uit het verleden laten zien dat geopolitieke en militaire conflicten vaak op korte termijn leiden tot nervositeit op financiële markten. In de maanden en kwartalen na het uitbreken van een conflict is er meestal sprake van een herstel op de aandelenmarkten.

Vanwege de oplopende rente en de waardeverliezen op obligatiebeleggingen zoeken beleggers naar alternatieven en blijven aandelenbeleggingen in trek. Met de oplopende inflatie zijn de effectieve reële rentetarieven op obligaties negatief, terwijl het vertrouwen in aanhoudende winstgroei van internationale bedrijven juist in stand blijft. In de nominale winstgroei-verwachtingen voor bedrijven zit ook een component voor inflatie. Bedrijven met sterke internationale marktposities kunnen de hogere grondstoffen en loonkosten doorberekenen in de vorm van hogere prijzen. Aandelen worden daarom ook gezien als een beleggingscategorie die een betere inflatiebescherming biedt dan obligaties.

Door de koersontwikkeling zijn de waarderingen van veel aandelenmarkten sinds een jaar geleden afgenomen. Met een koers-winstverhouding van ca. 13 voor de AEX-index en van ca. 20 voor de Amerikaanse S&P 500-index zijn aandelen in historisch perspectief aantrekkelijk gewaardeerd. Een K/W van 20 is te vertalen als een winstrendement van 5%, waarbij de winst per aandeel de komende jaren zal groeien en aandelenbeleggers soms ook nog eens behoorlijke dividenden ontvangen. Op Amerikaanse staatsobligaties steeg de rente eind maart naar 2,34%. In de onderlinge vergelijking zijn obligaties nog steeds duur.

Marktindices: resultaten tot en met 31 maart 2022 (%)
Beleggingsvisie

In ons beleggingsbeleid hebben wij de afgelopen maanden geen grote wijzigingen doorgevoerd, al is de voorkeur voor Amerikaanse aandelenbeleggingen toegenomen. Binnen de portefeuilles streven we naar een goede spreiding over beleggingscategorieën, regio’s, sectoren en bedrijven. En uiteraard houden wij rekening met de vooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën en deelsegmenten en kijken we naar de winstontwikkeling en waarderingen.

Binnen de portefeuilles hebben we een neutrale weging voor aandelen en onderwegen we obligaties en kiezen we voor korte looptijden. Ook in de volatiele markten van het afgelopen kwartaal bleek weer dat beleggers er verstandig aan doen om het oog te houden op de langere termijn.

Beleggingsbeleid Groei

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Na een goed vierde kwartaal hadden aandelenbeleggers in het eerste kwartaal van 2022 te maken met negatieve rendementen. Dit gold voor alle belangrijke regio’s. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het eerste kwartaal -9,13%, waarmee de koers van het fonds ultimo maart uitkwam op € 19,89.

De beursontwikkelingen

Na een goed beleggingsjaar 2021 was de start van 2022 minder rooskleurig. Zorgen over inflatie, het rentebeleid van centrale banken en economische groei hadden impact op de waardering van groeiaandelen. Dit bepaalde het beeld in de eerste twee maanden van het jaar. In de laatste week van februari werd het nieuws gedomineerd door de aanval van Rusland op Oekraïne. In eerste instantie leidde dit tot een schrikreactie op de meeste aandelenbeurzen. In de weken erna lieten aandelenkoersen weer herstel zien. Per kwartaalultimo stonden de meeste regio- en landenindices op verlies. De verliezen op Amerikaanse aandelen waren bescheiden, wat mede werd veroorzaakt door de sterker geworden Amerikaanse dollar.

Zorgen aandelenbeleggers ondanks goede vierdekwartaalcijfers

De bedrijfsresultaten die over het vierde kwartaal van 2021 werden gerapporteerd, vielen opnieuw hoger uit dan verwacht. Op basis van optimistische prognoses werden de winsttaxaties door analisten voor 2022 en 2023 aanvankelijk naar boven toe bijgesteld. In maart werden de winsttaxaties vanwege de oorlog in Oekraïne toch wel geraakt en neerwaarts aangepast.

In delen van de Europese industrie is het beeld onzeker. Door corona, chiptekorten en de oorlog woedt er een strijd om onderdelen en staan bedrijfsonderdelen in Europa stil. In de VS zagen we echter een afname van de logistieke problemen. Dit werd veroorzaakt door een betere doorstroom van de Chinese exporten in de Amerikaanse havens. In China stak het coronavirus aan het einde van het kwartaal opnieuw de kop op en werd een aantal steden en zeehavens stilgelegd. Dit zal opnieuw tot leveringsproblemen leiden.

Hoewel diverse bedrijven hun activiteiten in Rusland hebben gestaakt, zijn de orderboeken van veel Westerse bedrijven goed gevuld. De cijfers van zowel de Amerikaanse als de Europese inkoopmanagers bleken in maart met cijfers boven de 58 nog op een ruime expansie te duiden. In de VS waren ze bovendien ook beter dan verwacht. Een afname in de buitenlandse handel van Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland zorgt wel voor een vertraging van de wereldhandel. Het uiteindelijke effect is afhankelijk van de opstelling van China in dit conflict. De wederzijdse afhankelijkheid tussen het Westen en China is vele malen groter dan die met Rusland. Deze grotere belangen maken een significante verstoring van de handel tussen de VS, Europa en China vooralsnog niet waarschijnlijk. Wel zetten de huidige geopolitieke verhoudingen en de handelsconflicten uit de periode-Trump een rem op de verdere uitbreiding van de handel. Als gevolg van de chiptekorten en de problemen in logistieke ketens trachten Westerse bedrijven de afhankelijkheid van Chinese en Taiwanese toeleveranciers te verminderen.

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen zijn prognoses voor economische groei neerwaarts bijgesteld. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne, de problemen in de toeleveringsketens, de opgelopen energie- en voedselprijzen en de impact op het consumenten- en producentenvertrouwen zullen naar verwachting ook impact gaan hebben op de bedrijfswinsten. Desondanks houden wij er rekening mee dat de winsten in 2022 en 2023 groei zullen laten zien. Naar verwachting zal de groei van de winst per aandeel voor Europese aandelen voor 2022 uitkomen op 8,6%, gevolgd door 5,4% in 2023. Voor Amerikaanse bedrijven komen de groeicijfers van de winst per aandeel in 2022 en 2023 naar verwachting uit op respectievelijk 8,4% en 9,5%.

Transacties en positionering

Zoals gebruikelijk worden binnen de portefeuille regelmatig aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en outflows te faciliteren. Gedurende het kwartaal zijn er geen transacties uitgevoerd.

Beleggingsbeleid Behoud

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 -4,10%. De koers van het fonds kwam eind maart 2022 uit op € 11,17.

Markten in de ban van hogere rentes

Na een wisselvallig vierde kwartaal stond het eerste kwartaal van 2022 in het teken van oplopende inflatie en hogere kapitaalmarktrentes. Als reactie op de hoge inflatiecijfers zijn diverse centrale banken overgegaan tot monetaire verkrapping. De Federal Reserve heeft medio maart voor het eerst sinds 2018 de beleidsrente met 25 basispunten verhoogd naar een bandbreedte tussen 0,25% en 0,50%. De beleidsmakers warmden de markten op voor een serie opeenvolgende renteverhogingen. Daarbij gaven zij aan stappen met 50 basispunten niet uit te sluiten om zodoende de oplopende inflatie te beteugelen.

Het is aannemelijk dat de Amerikaanse korte rente eind 2022 duidelijk hoger zal staan dan het huidige niveau. Daarnaast stopt de Federal Reserve met het opkopen van obligaties en zal het naar verwachting haar eigen balans gaan verkorten. Naast de Federal Reserve trok ook de Bank of England de officiële beleidsrente met 25 basispunten op tot 0,75%. Ook de Europese Centrale Bank zette versneld de weg naar normalisatie van het beleid in. Als de omstandigheden niet veranderen, verwacht de ECB in september het programma van obligatie-aankopen te hebben afgerond. Bankpresident Lagarde gaf aan dat mogelijk al dit kalenderjaar de Europese beleidsrente omhoog kan.

Zowel korte als lange rentes lopen op

De hoge inflatiecijfers, het afbouwen van de opkoop-programma’s van obligaties en de renteverhogingen van verschillende centrale banken zorgde in de obligatiemarkten voor hogere rentetarieven en lagere obligatiekoersen. Zo steeg de rente op 2-jaars staatsobligaties in de VS in het eerste kwartaal met 160 basispunten tot 2,32%. De 10-jaars rente liep in de VS op met 83 basispunten tot een niveau van 2,34%. Ook in Duitsland en Nederland liep het effectieve rendement van de 2-jaars staatsobligaties op met respectievelijk 58 en 75 basispunten tot 0,58% en 0,75%. Op 10-jaars staatsobligaties liepen de effectieve rendementen op met 76 en 86 basispunten tot 0,58% (Duitsland) en 0,83% (Nederland). Hiermee lijkt het erop dat het tijdperk van negatieve rendementen op staatsobligaties voorlopig achter ons ligt.

Credit spreads liepen in de volle breedte op in het eerste kwartaal van 2022. Beleggers eisten hogere risico-opslagen als gevolg van een toenemende risico-aversie. De oplopende inflatie, zorgen over economische groei, het rentebeleid van de centrale banken en het conflict tussen Rusland en Oekraïne waren de belangrijkste redenen voor de oplopende credit spreads. Binnen het segment van bedrijfsobligaties met een investment grade kredietrating liepen spreads met circa 12 basispunten. De spreads op high yield obligaties en obligaties uit opkomende landen liepen sterker op met koersverliezen als resultaat.

Rendementsverwachtingen

Als gevolg van de sterk opgelopen grondstoffenprijzen en de verstoring in diverse logistieke ketens, is het beeld voor inflatie zorgelijk. Wij gaan er nog steeds vanuit dat in de loop van 2022 de inflatie een piek zal bereiken waarna de inflatie zal afzwakken. Feit is dat de markten te maken hebben met een periode waarin de inflatie bovengemiddeld hoog is. Centrale banken voeren een ander monetair beleid dat nu gericht is op monetaire verkrapping met als doel het beteugelen van de inflatie. Het is daarom realistisch om te veronderstellen dat de rentetarieven voor zowel kortlopende als langlopende obligaties in 2022 verder zullen oplopen. Dit heeft impact op de koersen van obligaties en wij blijven terughoudend over de vooruitzichten van deze categorie. Wij geven nog steeds de voorkeur aan een korte duratie.

Transacties

In het eerste kwartaal zijn binnen de portefeuille diverse aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en uitstromen in goede banen te leiden. Daarnaast hebben we o.a. de positie in iShares Treasury Bond Fund 3-7 yrs en het Aegon European ABS Fund uitgebreid.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Het SBB Groeifonds kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico’s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio’s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macro-economische indicatoren en trends zoals ‘flow of funds’, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio’s. In de regio’s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd. Bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De voornaamste doelstelling van het SBB Behoudfonds is voor u als cliënt op langere termijn een stabiel rendement te genereren dat ligt boven hetgeen op een spaarrekening is te behalen (vanzelfsprekend na alle kosten, dus netto). De portefeuille wordt belegd in obligaties en aan obligaties verwante producten, zoals structured notes met minimaal 90% hoofdsomgarantie. Een strakke risicobeheersing staat voorop.

Een tweede doelstelling is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat de aandelenmarkten slecht presteren. Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen ontwikkelt de fondsmanager actief een visie op de obligatiemarkten. Dit betreft de toekomstige renteontwikkeling in de verschillende delen van de wereld, dus op de looptijd (duration) van de obligaties, de debiteuren die in de portefeuille worden opgenomen, een visie op de verschillende segmenten van de obligatiemarkt (high yield, Emerging Marketobligaties, variabel rentende leningen, inflation linkedobligaties etc.) tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten.

Ter bescherming van u als deelnemer in het SBB Behoudfonds zijn diverse richtlijnen cq beperkingen door de beheerder opgenomen die ervoor zorgen dat de fondsmanager geen overmatig risico kan nemen. Specifieke details over het risicomanagement in de Behoudportefeuille treft u aan in de Essentiele Beleggers Informatie (EBI).

Er kan zowel worden belegd in individuele obligaties alsook in obligatiefondsen. De nadruk bij de individuele obligaties ligt op obligaties met een nominale waarde van minimaal € 100.000. Een individuele obligatiebelegger kan vanwege de omvang lastig een breed gespreide portefeuille hierin opbouwen. Het SBB Behoudfonds kan en doet dit wel. Om dit te verzekeren zijn er normen over de spreiding/diversificaties in de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefondsen worden vaak gebruikt om specifieke posities in bepaalde marktsegmenten in te nemen. In beperkte mate kan worden belegd in structured notes en meer specifiek in garantienotes met tenminste 90% hoofdsomgarantie op einddatum. U kunt dit zien als een obligatie waarvan het opwaarts potentieel gekoppeld is aan de stijging van de aandelenbeurzen, in plaats van een vaste coupon.

Tom Stroeve
Neem contact op met Tom Stroeve.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 594 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen