Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Fundshare FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen

Fundshare Kwartaalbericht, Q4 2021

Fundshare Kwartaalbericht, Q4 2021

De ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2021.

Bronnen & informatie

De beleggingsresultaten

In het vierde kwartaal lieten aandelen een sterke performance zien. Obligaties bleven hier duidelijk bij achter. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 7,33%. De koers van het fonds kwam eind december daarmee uit op € 21,89. Voor FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg de performance in het vierde kwartaal van 2021 -0,32%. Daarmee kwam de koers van het fonds eind december 2021 uit op € 11,64.

Beeld financiële markten 

Het economisch herstel in 2021 ging gepaard met een stevige winstgroei van het bedrijfsleven en nieuwe recordstanden op de aandelenbeurzen. 2021 was ook een jaar waarin de inflatie in Europa en de VS opliep. Dit was het gevolg van verstoringen in de aanvoerketens in verschillende sectoren, oplopende grondstoffenprijzen en tekorten aan halffabricaten en personeel. Dit was duidelijk terug te zien in de inflatiecijfers die maandelijks worden gerapporteerd. Met name vanaf het tweede kwartaal van 2021 liep de inflatie op. Ook bij de centrale banken leidt het inflatiebeeld tot zorgen. Naar verwachting zal de Federal Reserve in 2022 overgaan tot een aantal renteverhogingen. 

2021 was ook een jaar waarin beleggers in obligaties te maken hadden met oplopende rentetarieven. Credit spreads bewogen min of meer zijwaarts. Per saldo leidde dit veelal tot negatieve rendementen in het zogenaamde ‘investment grade’ segment van de obligatiemarkten. Bij een oplopende rente worden obligatiebeleggers namelijk geconfronteerd met lagere koersen.

Het beeld op de aandelenmarkten was in 2021 goed. Het herstel van de bedrijfswinsten dat na de coronacrisis werd ingezet, continueerde zich gedurende het jaar, hetgeen leidde tot een zeer sterke winstgroei. Veel winsttaxaties werden in de loop van 2021 door analisten opwaarts bijgesteld en aandelenmarkten reageerden positief. De nieuwe coronamaatregelen die in het vierde kwartaal werden ingevoerd, zorgden wel voor onrust. Ze kunnen uiteraard specifieke bedrijfstakken raken. Dit zijn wel tijdelijke effecten. Voor 2022 is het beeld voor de winstontwikkeling van ondernemingen naar onze mening per saldo nog steeds goed. 

Beleggingsvisie 

Het beeld voor aandelenmarkten blijft relatief gunstig. Veel bedrijven rapporteerden in 2021 sterke resultaten. Vanwege het doorzettende winstherstel zijn de waarderingen van de meeste internationale aandelenindices in het afgelopen jaar wat afgenomen. In vergelijking met het historisch gemiddelde ligt die van aandelen momenteel op een relatief hoog niveau. Als de waardering van aandelenmarkten echter wordt afgezet tegen de lage rentestanden, dan is het beeld wat genuanceerder. Wij achten aandelen daarom momenteel niet sterk overgewaardeerd. Echter, voor obligaties blijven wij nog steeds terughoudend. De kapitaalmarktrentes zijn laag en zullen naar verwachting verder gaan oplopen. Credit spreads zijn ook laag, ingegeven door het ruime monetaire beleid van de centrale banken. De aangekondigde afbouw van de steunaankopen zal impact hebben op de koersen van obligaties. Wij prefereren bedrijfsobligaties boven staatsleningen en obligaties met korte looptijden hebben onze voorkeur. 

Marktindices: resultaten tot en met 31 december 2021 (%)

Stroeve Beheerd Beleggen Groei 

Beleggingsbeleid FundShare UCITS

Na een wat minder uitbundig derde kwartaal leverde het vierde goede rendementen op voor aandelenbeleggers. Vooral investeerders in Europese en Amerikaanse aandelen konden mooie winsten bijschrijven. Voor de categorie aandelen opkomende markten gold echter dat de rendementen achterbleven bij die van andere regio’s. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het vierde kwartaal per saldo 7,33%, waarmee de koers van het fonds ultimo december uitkwam op € 21,89. Ten opzichte van het begin van 2021 bedroeg de performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei 21,20%. 

De beursontwikkelingen 

Het jaar 2021 was een goed jaar voor aandelenbeleggers. De koersontwikkelingen kregen een positieve impuls van de zeer sterke winstontwikkeling. In verschillende sectoren lieten bedrijven bovendien sterker dan verwachte resultaten zien wat ertoe leidde dat analisten de winsttaxaties in de loop van het jaar verder verhoogden. Amerikaanse en Europese aandelen lieten dubbelcijferige rendementen zien. Voor de MSCI Europe bedroeg het totaal (koersrendement + dividendrendement) ruim 25%. De MSCI USA was in 2021 nog hoger: in euro’s gemeten bedroeg het totaal voor deze index maar liefst 37%. Aandelen uit opkomende landen bleven hier duidelijk bij achter. Ingrijpen van de Chinese overheid in diverse sectoren en onrust over de ontwikkelingen rondom de vastgoedontwikkelaar Evergrande, leidde tot koersdruk voor Chinese aandelen. Daarnaast zorgde de lage vaccinatiegraad in veel opkomende landen ervoor dat economieën minder snel heropend konden worden. Ook dit zorgde voor achterblijvende aandelenkoersen in deze regio. De MSCI Emerging Markets liet een bescheiden rendement zien van 5,6% in 2021 (gemeten in US dollars). 

Beeld aandelen nog steeds gunstig 

Het beeld voor aandelenmarkten is nog steeds relatief positief. De winstontwikkeling is gunstig en de gemiddelde waardering van aandelen is in 2021 gedaald. In vergelijking met het historisch gemiddelde ligt de waardering van aandelen momenteel op een relatief hoog niveau. Als deze echter wordt afgezet tegen de lage rentestanden, dan is het beeld wat genuanceerder. In dat perspectief achten wij aandelen momenteel niet sterk overgewaardeerd. 

In 2021 rapporteerden veel Europese en Amerikaanse bedrijven een sterke winstgroei. Op basis van goed gevulde orderportefeuilles en hoge cijfers van de inkoopmanagers in zowel de industrie als de dienstensector, hebben veel bedrijven hun winstprognoses verhoogd. De winsttaxaties van de beleggingsanalisten volgden deze positieve trend. Als gevolg van de statistische basiseffecten (vanwege het herstel in 2021 na de lockdowns in 2020) zal het tempo van de winstgroei het komend jaar onvermijdelijk afvlakken. De omzet- en winstgroei zet echter wel door. Naar verwachting zal de groei van de winst per aandeel voor Europese aandelen in 2021 uitkomen op 63,9%, gevolgd door 6,2% in 2022. Voor Amerikaanse bedrijven komen deze groeicijfers respectievelijk uit op 49,6% en 7,9%.

Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio’s

Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, Factset estimates, bottom-up, consensus, januari 2022

De waarderingen op aandelenmarkten 

Omdat de bedrijfswinsten in 2021 sterker stegen dan de beurskoersen, zijn de waarderingen van aandelen in 2021 enigszins gedaald. Ze zijn echter nog wel aan de hoge kant, vooral ook indien deze in historisch perspectief worden geplaatst. Het ruime monetaire beleid van de centrale banken heeft voor het lopen van kredietrisico echter geleid tot lage (en zelfs negatieve) rentestanden en dito vergoedingen. Indien de waardering van aandelen wordt vergeleken met de effectieve rendementen op vastrentende waarden, dan wordt duidelijk dat aandelen niet overdreven duur zijn. Aandelen blijven momenteel onze favoriete beleggingscategorie. 

Transacties en positionering 

Zoals gebruikelijk worden binnen de portefeuille regelmatig aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en outflows te faciliteren. Daarnaast is in de loop van het vierde kwartaal afscheid genomen van Activision Blizzard en Danone. Het Zwitserse Straumann is aan de portefeuille toegevoegd. Straumann is een bedrijf dat tandheelkundige implantaten en hieraan gerelateerde producten fabriceert. Hun marktpositie is sterk en dit segment vertoont een wereldwijde robuuste groei. De financiële positie van Straumann is goed en wij verwachten bovengemiddelde groei in omzet en winsten. 

Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

Beleggingsbeleid FundShare UCITS

De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 -0,32%. De koers van het fonds kwam eind december 2021 uit op €11,64. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud 0,48%.

Rentebeeld wat wisselvallig 

Het rentebeeld was in het vierde kwartaal wat wisselvallig. Door de oplopende coronabesmettingen nam de angst voor nieuwe lockdownmaatregelen toe. Dit zorgde ervoor dat de kapitaalmarktrentes in de loop van het vierde kwartaal onder druk lagen. Vanaf medio december begonnen de 10-jaars rentetarieven in zowel de VS als in Europa weer op te lopen. De hoge inflatiecijfers en de aankondiging van de centrale banken om de opkoopprogramma’s van obligaties af te bouwen, zorgden voor verkoopdruk. Dit leidde tot lagere obligatiekoersen en hogere rentetarieven. Ook in het korte segment lopen rentetarieven op. Zo steeg de rente op 2-jaars staatsobligaties in de VS in het vierde kwartaal verder als reactie op de verwachting dat de Federal Reserve in 2022 zal overgaan tot een aantal rentever- hogingen. Ook in Duitsland en Nederland loopt het effectieve rendement van de 2-jaars staatsobligaties geleidelijk op. 

Credit spreads bewogen zich min of meer zijwaarts in het vierde kwartaal. In de tweede helft van november liepen ze sterk op door onrust over toenemende coronabesmettingen en het risico op nieuwe lockdowns. In december daalden de spreads weer. 

Bij gebrek aan beleggingen met voldoende rendement bleef de vraag naar bedrijfsobligaties sterk, hetgeen leidde tot hogere koersen en lagere credit spreads. 

Rente (%)

Beleid centrale banken 

Zowel de ECB als de Federal Reserve hebben aangekondigd dat ze hun opkoopprogramma van obligaties zullen afbouwen. De ECB zal het zogenaamde Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) langzamerhand gaan beëindigen. Het reguliere opkoopprogramma van de ECB zal voorlopig wel worden voortgezet. Duidelijk is dat de invloed van de ECB op de obligatiemarkten zal gaan afnemen. Ook de Federal Reserve zal haar programma van steunaankopen in de vastrentende markt op dezelfde wijze behandelen. In de eerste helft van 2022 zal dit programma worden opgeheven. Daarnaast zal de Fed naar verwachting in 2022 overgaan tot een aantal renteverhogingen. In de loop van het vierde kwartaal zijn de meningen van diverse beleidsmakers van de Fed gewijzigd. Terwijl er voorheen op werd gerekend dat pas in 2023 een eerste renteverhoging zou worden doorgevoerd, zorgen de hoge inflatiecijfers ervoor dat de Fed nu naar verwachting eerder zal overgaan tot het verhogen van de rente. Het is realistisch om te veronderstellen dat de rentetarieven voor zowel kortlopende als langlopende obligaties in 2022 verder zullen oplopen. 

Rendementsverwachtingen 

Gegeven de lage effectieve rendementen van Europese staatsobligaties blijven wij terughoudend ten aanzien van deze categorie. Wij geven nog steeds de voorkeur aan een korte duratie omdat de vergoeding voor het aanhouden van langlopende leningen niet aantrekkelijk is. Voor bedrijfsobligaties blijven wij nog redelijk enthousiast. Gezien het huidige renteklimaat moeten beleggers rekening houden met bescheiden rendementsvooruitzichten voor het Stroeve Beheerd Beleggen Behoudfonds. 

Verdeling portefeuille Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 31 december 2021

Transacties 

In het vierde kwartaal zijn binnen de portefeuille diverse aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en uitstromen in goede banen te leiden. Daarnaast hebben we het Aegon European ABS Fund toegevoegd aan de portefeuille. Dit fonds belegt in asset backed obligaties van verschillende uitgevende instellingen, met verschillende typen onderpand en met een goede spreiding over sectoren en landen. Binnen de portefeuille sturen wij op een goede spreiding over segmenten, looptijden en uitgevende instellingen. 

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Het SBB Groeifonds kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico’s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio’s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macro-economische indicatoren en trends zoals ‘flow of funds’, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio’s. In de regio’s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd. Bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De voornaamste doelstelling van het SBB Behoudfonds is voor u als cliënt op langere termijn een stabiel rendement te genereren dat ligt boven hetgeen op een spaarrekening is te behalen (vanzelfsprekend na alle kosten, dus netto). De portefeuille wordt belegd in obligaties en aan obligaties verwante producten, zoals structured notes met minimaal 90% hoofdsomgarantie. Een strakke risicobeheersing staat voorop.

Een tweede doelstelling is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat de aandelenmarkten slecht presteren. Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen ontwikkelt de fondsmanager actief een visie op de obligatiemarkten. Dit betreft de toekomstige renteontwikkeling in de verschillende delen van de wereld, dus op de looptijd (duration) van de obligaties, de debiteuren die in de portefeuille worden opgenomen, een visie op de verschillende segmenten van de obligatiemarkt (high yield, Emerging Marketobligaties, variabel rentende leningen, inflation linkedobligaties etc.) tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten.

Ter bescherming van u als deelnemer in het SBB Behoudfonds zijn diverse richtlijnen cq beperkingen door de beheerder opgenomen die ervoor zorgen dat de fondsmanager geen overmatig risico kan nemen. Specifieke details over het risicomanagement in de Behoudportefeuille treft u aan in de Essentiele Beleggers Informatie (EBI).

Er kan zowel worden belegd in individuele obligaties alsook in obligatiefondsen. De nadruk bij de individuele obligaties ligt op obligaties met een nominale waarde van minimaal € 100.000. Een individuele obligatiebelegger kan vanwege de omvang lastig een breed gespreide portefeuille hierin opbouwen. Het SBB Behoudfonds kan en doet dit wel. Om dit te verzekeren zijn er normen over de spreiding/diversificaties in de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefondsen worden vaak gebruikt om specifieke posities in bepaalde marktsegmenten in te nemen. In beperkte mate kan worden belegd in structured notes en meer specifiek in garantienotes met tenminste 90% hoofdsomgarantie op einddatum. U kunt dit zien als een obligatie waarvan het opwaarts potentieel gekoppeld is aan de stijging van de aandelenbeurzen, in plaats van een vaste coupon.

Wim Zwanenburg
Neem contact op met Wim Zwanenburg.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31(0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen