Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Belangrijke informatie

MiFID – Markets in Financial Instruments Directive

MiFID – Markets in Financial Instruments Directive

Per 1 november 2007 is de Europese regelgeving in werking getreden uit hoofde van de MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive). De doelstelling van MiFID is het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten met behoud van optimale beleggersbescherming.

In Nederland zal MiFID geïmplementeerd worden in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en lagere regelgeving. De MiFID heeft onder meer betrekking op de volgende onderwerpen (klik op een onderwerp voor meer informatie):

1. Cliëntclassificatie

Als gevolg van deze nieuwe wetgeving dienen wij onze cliënten in te delen in één van de volgende categorieën:

  • ‘niet professionele cliënt’;
  • ‘professionele cliënt’;
  • ‘in aanmerking komende tegenpartij’.


Risicoprofielen

In het kader van de invoering van de MiFID hebben wij besloten om de risicoprofielen te verfijnen. In de praktijk betekent dit dat wij het aantal mogelijkheden hebben uitgebreid zodat wij een betere afstemming kunnen hebben met uw specifieke situatie. Mocht u zich niet kunnen herkennen in de risicoprofilering van uw portefeuille, of indien u overige informatie wenst, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

2. Orderuitvoeringsbeleid (best execution)

Wij streven er naar dat het best mogelijke resultaat wordt behaald bij de uitvoering van door ons gegeven orders voor uw portefeuille (“best execution”), rekening houdend met de door MiFID ten aanzien van de uitvoering van orders gestelde eisen (prijs van de financiële instrumenten, de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang en de aard van de orders) en met de overige omstandigheden die naar onze mening van belang zijn voor een optimale dienstverlening (kennis, ervaring en serviceniveau).

Wij hebben ons er van overtuigd dat uw Depotbank, de instelling waar wij conform onze overeenkomst met u orders voor uw portefeuille plaatsen, een orderuitvoeringsbeleid heeft dat voldoet aan de door MiFID gestelde eisen en dat past binnen ons orderuitvoeringsbeleid.

Op uw verzoek zullen wij, na uitvoering van een order, aan kunnen tonen dat wij hebben gehandeld volgens ons uitvoeringsbeleid, tenzij uw order vergezeld ging van een door u afgegeven, afwijkende, specifieke instructie. Indien u bij een order dergelijke instructies afgeeft, zullen wij deze instructies volgen indien wij hiertoe de mogelijkheid hebben. Dit kan echter wél betekenen dat hierdoor optimale uitvoering van uw product wordt gehinderd en aldus niet het beste resultaat wordt behaald.

3. Informatie over vergoedingen (inducementsbeleid)

MiFID beoogt tevens meer transparantie te bereiken met betrekking tot de kosten die de bedrijven, die onder het werkingsgebied van de MiFID vallen, aan hun cliënten direct en indirect berekenen. Wij hebben als vermogensbeheerder verschillende bronnen van inkomsten. Enerzijds ontvangen wij inkomsten direct van onze cliënten zoals het beheerloon of de adviesfee. Deze zijn gespecificeerd in de beheer- of adviesovereenkomst die u met ons bent aangegaan. Hier bestond reeds volledige transparantie. U heeft dus inzicht in wat ons vermogensbeheer u kost en kunt telkens beoordelen of die kosten opwegen tegen de baten.

MiFID zorgt voor meer transparantie ten aanzien van overige inkomsten van de vermogensbeheerder, voor zover die verband houden met de portefeuille van de cliënt. Dit zijn de inkomsten die wij ontvangen van de partijen met wie wij voor u zaken doen. Dat kan de Depotbank zijn waar de transacties uitgevoerd worden of bijvoorbeeld een beleggingsfonds waarin voor u wordt belegd. In de met u gesloten overeenkomst wordt opgenomen dat u er mee akkoord bent dat wij dergelijke vergoedingen kunnen ontvangen, hetgeen ons weer in staat stelt om een lagere beheersvergoeding te rekenen dan wanneer wij die vergoedingen niet zouden mogen ontvangen.

In dit verband hechten wij er aan om te benadrukken dat het ontvangen van dergelijke vergoedingen geen invloed heeft op onze beleggingsbeslissingen: wij kiezen die beleggingen die naar ons oordeel het beste zijn.

4. Rapportageverplichting

MiFID schrijft voor dat wij ieder half jaar een rapportage aan u als cliënt versturen, waarmee wij u inzicht geven in de waarde van uw portefeuilles, het resultaat over de gekozen periode, beheersvergoedingen en overige kosten.

Stroeve Lemberger zal u – ongewijzigd – volledige rapportage zenden per kwartaal, steeds gerelateerd aan start van het lopende jaar. De rapportage zal uitgebreid worden met de indices waarmee u de door ons voor u behaalde resultaten kunt vergelijken. Deze indices geven een vergelijkingsmaatstaf die vooral over een langere periode moet worden bezien.

Wij willen echter benadrukken dat er geen garantie is dat een rendement wordt behaald vergelijkbaar met de indices. Daarnaast zal de indeling van uw portefeuille veelal bestaan uit instrumenten uit verschillende indices, procentueel afhankelijk van het voor u geldende risicoprofiel.

Volledigheidshalve willen wij u nog mededelen dat uw rendement wordt getoond inclusief alle kosten op de portefeuille en de indices worden getoond zonder evaluatie van kosten.

Indien er sprake is van een hefboomeffect in de portefeuille (u belegt met geleend geld/tijdelijke negatieve liquiditeiten), zullen wij u maandelijks een rapportage doen toekomen.

5. Informatie over mogelijke belangenconflicten

Bij de uitoefening van onze werkzaamheden als Vermogensbeheerder zouden zich mogelijkerwijs belangentegenstellingen voor kunnen doen. Om het risico dat een dergelijke situatie te vermijden zijn onze activiteiten beperkt tot het verrichten van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Verder geldt voor het doen van privétransacties van medewerkers een reglement privétransacties. Daarin zijn strikte verbodsbepalingen opgenomen die de kans dat ten gevolge van het privé beleggen door betrokken medewerkers belangenconflicten ontstaan nagenoeg nihil is. Onze Compliance Officer controleert de naleving van deze regels. Bovendien houden wij geen handelsposities aan.

Indien zich onverhoopt toch een belangenconflict voor mocht doen dan zal onze Compliance Officer dat direct aan ons melden. Wij zullen u dan van het belangenconflict op de hoogte stellen en aangeven hoe wij daarmee om denken te gaan. Bij de oplossing zal uw belang voor gaan.

6. Passende dienstverlening

Tot slot komt verbeterde bescherming voor u vooral tot uiting in de verplichting die in MiFID is opgenomen, dat wij een goede overweging dienen te maken of een order of dienst (vermogensadvies of vermogensbeheer) bij u past. Ook dient te worden vastgesteld of u de risico’s hiervan kunt overzien. De strekking van de MiFID op dit punt is dat wij over steeds meer informatie van u moeten beschikken. Nu hebben wij op basis van onze intake bij een eerste contact of op basis van onze jarenlange relatie in praktisch alle gevallen al een goed beeld van uw situatie. Het kan echter voorkomen dat wij u de komende tijd zullen benaderen voor aanvullende informatie indien dit noodzakelijk is.

MiFID II – Nieuwe regels voor beleggen per 3 januari 2018

Op 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden. MiFID II is een herziening van de Europese richtlijn MiFID die in november 2007 werd ingevoerd. Belangrijkste doel is om de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken en de bescherming van beleggers verder te vergroten. Stroeve Lemberger heeft waar nodig aanpassingen gedaan aan haar dienstverlening om te voldoen aan deze Europese richtlijn.

Lees meer over MiFiD II →

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen