Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Belangrijke informatie

MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive

MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive

Op 3 januari 2018 is MiFID II in werking getreden. MiFID II is een herziening van de MiFID richtlijn die in 2007 werd ingevoerd. Stroeve Lemberger heeft uiteraard de benodigde aanpassingen doorgevoerd om te voldoen aan deze Europese richtlijnen. U leest er alles over op deze pagina.

Maar eerst… Wat is MiFID?

MiFID, Markets in Financial Instruments Directive, bestaat sinds 2007 en had drie doelstellingen:

Beschermen van beleggers en de integriteit van financiële markten;

Bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten;

Verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt.

Sinds 3 januari 2018 zijn de regels verder aangescherpt in MiFID II. Dit zorgt voor nog meer bescherming voor beleggers.

De Europese regelgever had in 2007 de MiFID-richtlijn uitgevaardigd om bij beleggers teleurstellingen m.b.t. ongepaste beleggingen te vermijden. Op basis van die MiFID-richtlijn zijn financiële instellingen verplicht om hun klanten voldoende te leren kennen alvorens hen beleggingen aan te bieden. Zo kunnen banken hun klanten gepast adviseren en kunnen ze hun adviesgesprekken afstemmen op de leefwereld en de behoeften van de klant.

Concreet verplicht de richtlijn de financiële instellingen om via een vragenlijst te peilen naar de houding van hun klanten tegenover risico, hun kennis van beleggingsinstrumenten en beleggingservaring, hun financiële doelstellingen en reserves. Op basis van die vragenlijst moeten banken het persoonlijk beleggersprofiel van hun klanten bepalen zodat ze hen kunnen leiden naar de beleggingen die voor hen het meest geschikt zijn.

MiFID II in het kort

Om de cliënten zo goed mogelijk te bedienen moeten dienstverleners bijvoorbeeld meer informatie verstrekken over de kosten van een beleggingsdienst, over de onafhankelijkheid van hun beleggingsadvies en over de risico’s en de strategie van hun beleggingsproducten. Beleggingsdiensten moeten worden afgestemd op de behoeften van specifieke klantgroepen.

Foute, misleidende producten kunnen van de markt worden gehaald en

marketinginformatie moet duidelijk te begrijpen zijn en mag niet misleidend zijn.

MiFID I en MiFID II zijn van kracht in alle EU-lidstaten en ook in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Gevolgen van de regels en richtlijnen vanuit MiFID II voor onze dienstverlening:
Persoonlijke Relatie Document (PRD)

Met ingang van 2018 heeft Stroeve Lemberger een Persoonlijk Relatie Document (PRD) geïntroduceerd. Het PRD is een uitgebreide inventarisatie waarmee wij:

  • bevestigen voldoende op de hoogte te zijn van uw financiële positie, en
  • toelichten hoe wij uw financiële doelen en wensen ten aanzien van risico hebben vertaald in de portefeuillesamenstelling of de adviezen die wij u geven.

 

Naast de vertrouwde manier om de risico-houding bij cliënten te inventariseren door middel van een vragenlijst, hebben we in het PRD een scenarioanalyse geïntroduceerd. Door middel van het gebruik van een scenarioanalyse kan op een objectieve wijze worden bepaald welke samenstelling van de portefeuille het beste past bij uw doelen en risicohouding.

De uitgebreide inventarisatie en de vastlegging daarvan verschaft ons de informatie om op belangrijke onderwerpen in het kader van MiFID II de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Jaarlijks vragen wij u (schriftelijk) of er nog iets in uw persoonlijke situatie is veranderd dat van invloed kan zijn op de wijze waarop we voor u beleggen. Denk hierbij aan een gebeurtenis die kan leiden tot de wens voor ander risicoprofiel of aanzienlijke stortingen of onttrekkingen tegenover het belegde vermogen. Tevens geven wij u dan een update van de scenarioanalyse.

Passendheid en Geschiktheid

De beleggingen die door Stroeve Lemberger voor u worden uitgevoerd, moeten altijd passen binnen het met u afgesproken risicoprofiel. De in het PRD afgesproken verhouding tussen risicozoekende en risicomijdende beleggingen is leidend bij elke belegging die wij voor u doen. Elke belegging moet daarnaast worden getoetst aan uw kennisniveau van beleggen en de ervaring die u met de diverse producten en diensten hebt.

Stroeve Lemberger voert deze toetsen al uit sinds de invoering van MiFID in 2007. Met MiFID II komt daar bovenop de eis van vastlegging van de geschiktheid en passendheid, die bij elke transactie moet worden uitgevoerd. Met andere woorden: Stroeve Lemberger heeft de verplichting u periodiek schriftelijk op de hoogte te stellen van de passendheid en geschiktheid van uw beleggingen bij ons.

Geschiktheidsrapport

Voor onze beleggingsadviescliënten resulteert dit in een “geschiktheidsrapport”, een e-mail die voorafgaand aan de transactie aan u wordt gestuurd. Via deze mail wordt u op de hoogte gesteld van:

  • het soort belegging, het soort order, of de beoogde belegging past binnen uw risicoprofiel, en
  • of de beoogde belegging voldoet aan uw kennis met betrekking tot het product en uw ervaring hiermee.

 

Bij complexe producten zoals bijvoorbeeld structured notes zal extra informatie met de mail worden meegezonden. Dit betreft het Key Information Document ofwel kortweg KID. Daarnaast vermelden wij nog als een extra service aan u of de order past binnen ons advies aan de beoogde spreiding.

Wat betekent dit voor u?

Voor cliënten met een beheerovereenkomst verandert er in dit kader niets: u mag ervan uit gaan dat wij elke belegging die wij voor u doen vooraf hebben getoetst aan uw risicoprofiel. Misschien hebt u bovendien, juist omdat u kennis en ervaring van financiële producten en markten mist, de beleggingswerkzaamheden aan ons uitbesteed.

Wij rapporteren u nu al op de kwartaalultimo over het actuele risico in uw beleggingsportefeuille tegenover het afgesproken maximale risico dat u in uw beleggingsportefeuille wilt lopen.

Best execution in de financiële markten

Een van de basisprincipes van MiFID is het principe van ‘Best Execution’. Dit betekent dat de financiële tussenpersoon alle redelijke stappen moet nemen om tot het best mogelijke resultaat (een optimale uitvoering van een order) te komen voor de cliënten. Hierbij wordt rekening gehouden met een reeks factoren zoals de prijs, de kosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en settlement, de omvang, de aard en alle andere relevante aspecten voor de uitvoering van de order.

Stroeve Lemberger is voor de uitvoering van effectenorders aangewezen op de depotbanken waarmee zij samenwerkt en heeft ‘best execution’ voor haar cliënten dan ook uitbesteed aan de depotbanken.

Onafhankelijkheid en beleggingsuniversum

MiFID II maakt onderscheid tussen onafhankelijk advies en afhankelijk advies. Stroeve Lemberger kiest voor onafhankelijk advies. Onafhankelijk advies mag niet beperkt zijn tot financiële instrumenten die worden uitgegeven of verschaft door de beleggingsonderneming zelf of aanverwante entiteiten.

Rapportages: additionele regels omtrent de rapportage over de kosten van beleggen

A: Vergelijkende kosten maatstaf

Jaarlijks zullen wij u achteraf in het kader van volledige kostentransparantie een overzicht sturen van de werkelijke kosten die gepaard gaan met uw beleggingen. Belegt u bijvoorbeeld in beleggingsfondsen dan zal in het overzicht de gewogen kostenvoet worden gerapporteerd die door de beleggingsfondsen zelf in rekening wordt gebracht voor het beheer van die fondsen. Deze kosten worden gerapporteerd bovenop de reeds gerapporteerde beheerkosten, transactiekosten en bankkosten.

Er verandert niets in de totale kosten die u voor onze dienstverlening betaalt, ze worden alleen meer gedetailleerd weergegeven. Op aanvraag kunt u zelfs per beleggingsregel in uw portefeuille een overzicht krijgen van de kosten die met het beleggen in dat product gepaard gaan.

Bij het geven van onze beleggingsadviezen beoordelen wij een groot aantal beschikbare effecten van verschillende aanbieders. Wij kennen daarin geen beperkingen. We kennen dus geen gedwongen winkelnering en kennen geen ander belang dat het belang van onze cliënten in de keuzes voor de beleggingsproducten die wij voor u selecteren.

Wij hebben er specifiek voor gekozen onze cliënten geen beperkingen op te leggen ten aanzien van beleggingskeuzes. U kunt alle beleggingen ter beoordeling aan ons voorleggen en wij zullen ons best doen u van de juiste informatie te voorzien over die beleggingen en bezien of en hoe het past binnen uw portefeuille. Beleggingen die passen bij uw kennisniveau en ervaring kunnen door ons in uw portefeuille worden opgenomen en zijn niet afhankelijk van een filter dat wij aanbrengen.

B: 10% waardedaling notificatie

Uiteraard doen wij alles wat in ons vermogen ligt om uw portefeuille ook in de financieel wat mindere periodes voor financiële schade te behoeden, maar het kan zijn dat op enig moment in de tijd de portefeuille in korte periode fors in waarde daalt.

Wij zijn gewend u in dat soort periodes frequent te contacteren en te bespreken wat de beste beleidslijn is. In het kader van MiFID II hebben wij de verplichting deze berichtgeving vast te leggen en u te berichten indien uw portefeuille vanaf einde kwartaal met 10% in waarde is gedaald (ten opzichte van de waarde zoals die is vastgelegd in uw kwartaalrapportage).

Ook bij iedere verdere 10% daling gedurende dat kwartaal is er de verplichting u daarover te berichten. Wij zullen dit doen door middel van een notificatie per e-mail.

C: 10% waardedaling producten met financiële hefboom

Binnen MiFID II is het verplicht om waardedalingen met minimaal 10% van producten met een financiële hefboom, zoals opties, futures en sommige beleggingsfondsen met leverage, te rapporteren aan de cliënt. Zoals wij nu ook margin calls en onderstanden aan u rapporteren, zo zullen wij ook deze waardedalingen aan u doorgeven. Overigens kunt u (alleen schriftelijk) aangeven dat u geen prijs stelt op deze rapportage.

Beleggingsresearch en provisies

In Nederland mag een beleggingsonderneming onder het huidige provisieverbod geen kickbacks ontvangen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van beleggingsfondsen. Dit provisieverbod wordt nu uitgebreid tot het ontvangen van beleggingsresearch.

Sinds 2018 is het verboden om gratis research te ontvangen van derde (professionele) partijen. Research mag nog enkel worden ontvangen indien hiervoor wordt betaald. Ten tijde van de inwerkingtreding van MiFID II hadden wij de keuze of we die extra kosten zelf zouden nemen of aan u door zouden belasten via een separate rekening of via een opslag op de transactiekosten. Wij hebben ervoor gekozen om deze kosten zelf te nemen. De prijs voor vermogensbeheer of vermogensadvies is niet omhoog omgegaan. Thans betrekt Stroeve Lemberger de research van diverse onafhankelijke Nederlandse en buitenlandse partijen.

Stroeve Lemberger als distributeur van beleggingsproducten

Stroeve Lemberger belegt voor u onder meer in beleggingsfondsen en is daarmee distributeur van beleggingsproducten. Stroeve Lemberger krijgt onder MiFID II van de ontwikkelaar van de beleggingsproducten (veelal de vermogensbeheerder die het beleggingsfonds beheert) informatie voor wie deze fondsen geschikt zijn (potentiële doelgroep/target market/negatieve target market oftewel voor welke cliënten het beleggingsfonds absoluut ongeschikt is).

Als distributeur moet Stroeve Lemberger vervolgens een distributiestrategie bepalen. Deze wordt afgestemd op de specifieke doelgroep (qua behoeften, karakteristieken en doelstellingen) van haar cliënten en deze wordt periodiek geëvalueerd. Voor u kan dat in een enkel geval betekenen dat wij een bepaalde belegging niet voor u geschikt achten.

PSD2

Sinds 2019 is PSD2 (Payment Services Directive 2) van kracht. PSD2 is een Europese richtlijn die betrekking heeft op banken die betalingsverkeer faciliteren. De richtlijn zorgt ervoor dat online betalen veiliger, sneller en eenvoudiger wordt. Bovendien kunnen consumenten er voor kiezen om andere partijen ook toegang te geven tot hun bankrekening, bijvoorbeeld indien consumenten gebruik willen maken van een nieuwe betaaldienst. In het licht van PSD2 is er discussie geweest over de privacy, aangezien transactiegegevens onder strikte voorwaarden mogen worden verstrekt aan derden. Binnen PSD2 gelden eisen aan het mogen delen van klantspecifieke gegevens.

Wij willen benadrukken dat de door ons geselecteerde depotbanken InsingerGilissen en Binck geen betalingsverkeer faciliteren en daarom geen verantwoordelijkheden hebben ten aanzien van PSD2.

Informatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM):
Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen