Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

Duurzaam beleggen bij Stroeve Lemberger

Duurzaam beleggen bij Stroeve Lemberger

Stroeve Lemberger geeft haar cliënten inmiddels alweer een aantal jaren de mogelijkheid te kiezen voor een duurzame beleggingsportefeuille.

Toezichthouders in de financiële wereld vinden duurzaamheid ook belangrijk. Zij willen de geld- en kapitaalstromen zodanig beïnvloeden dat ondernemingen hun investeringen steeds meer op duurzame projecten richten, waarbij bijvoorbeeld de CO2-emissies worden verminderd. Daartoe is de SFDR, de Sustainable Financial Disclosure Regulation, opgesteld. Zij vinden het vooral van belang dat financiële partijen, dus ook vermogensbeheerders, transparant zijn over de manier waarop zij duurzaamheid incorporeren in hun beleggingsfilosofie en beleggingsaanpak. Hieronder zal nader worden ingegaan op de manier waarop Stroeve Lemberger de nieuwe regelgeving in haar beleggingsbeleid tot uitdrukking laat komen en hoe wij u hierover in de toekomst zullen informeren. Dat laatste zal in de loop van 2022 structureel van karakter worden.

Voor Stroeve Lemberger staan de beleggingswensen van de cliënt centraal. In onze dienstverlening maken wij ruimte voor de specifieke beleggingswensen van onze cliënten. Voor de vermogensbeheerders van Stroeve Lemberger is maatwerk de standaard en flexibiliteit ten aanzien van de cliënt van groot belang. De wens om (een deel van) de portefeuille duurzaam te beleggen komt steeds vaker naar voren in de gesprekken met cliënten en prospectieve cliënten. Bij het aangaan van een relatie met nieuwe cliënten wordt specifiek de vraag gesteld wat meer moet worden gewogen bij de inrichting van een portefeuille, het duurzame karakter of de beleggingsresultaten.

Nu zijn zaken als duurzaamheid en performance niet per definitie tegengesteld aan elkaar; door de jaren heen zelfs steeds minder. In ons reguliere beleggingsbeleid favoriseren we de “nieuwe” economie meestal boven de “oude” en steeds vaker loopt dat parallel met duurzaam beleggen. Eén van de onderscheidende zaken, als het gaat om beleggen bij Stroeve Lemberger, is het thematisch beleggen. Aanvankelijk was dit met name gericht op nieuwe technologieën, maar steeds vaker zien we in die selectie de thema’s terug, die aansluiten op de 17 sustainable development doelen van de Verenigde Naties.

Hoe gaan wij duurzaamheid in uw beleggingsportefeuille nader toepassen tegen de achtergrond van de nieuwe regelgeving?

Allereerst een korte uitleg van wat die nieuwe regelgeving, hierna verder SFDR, inhoudt. Voor nadere details treft u in de bijlage de volledige regelgeving aan.

Voor wat betreft vermogensbeheer hebben wij de intentie uw beleggingsportefeuille in te gaan delen in één van de navolgende 3 categorieën, die door de SFDR wordt onderscheiden.

Artikel 6/”grijze” beleggingsportefeuille/producten die geen specifieke duurzame doelstelling nastreven en niet als zodanig worden gepromoot.

Artikel 8/”lichtgroene” beleggingsportefeuille/producten die specifieke ecologische en/of sociale kenmerken promoten en voldoen aan de minimale criteria van goed bestuur.

Artikel 9/”donkergroene beleggingsportefeuille”/producten die duurzame beleggingen als doel hebben. Draagt bij aan klimaatdoelstellingen (impact beleggen).

Hoe komt die indeling nu concreet tot stand?

Wij maken bij de indeling gebruik van een database van Morningstar/Sustainalytics. Dit onderzoeksbureau scoort ieder aandeel, obligatie, beleggingsfonds of ETF op een hele reeks van duurzaamheidscriteria, zoals die in de SFDR regelgeving zijn vastgelegd. Denkt u hierbij aan zaken als ESG (Environmental/Social/Governance) risk, product involvement, carbon risk en carbon risk involvement en sustainable products. Het datapunt dat dit alles samenvat is de ESG historical sustainable risk score en betreft een absoluut getal. Alle beleggingen die u in portefeuille heeft worden zo bekeken. De duurzaamheidsrisicoscore op portefeuilleniveau, die we u gaan rapporteren, is dan de weging van iedere individuele belegging in portefeuille (aandeel/obligatie/beleggingsfonds/ETF) vermenigvuldigd met de respectievelijke duurzaamheidsrisicoscore op regelniveau en vervolgens opgeteld op portefeuilleniveau.

Gemiddeld gesproken liggen die duurzaamheidsrisicoscores tussen de 20 en 30 (hoe lager, hoe duurzamer) op een schaal van 0-100. Een lichtgroene portefeuille definiëren wij als een score tussen 20 en 25; een grijze portefeuille tussen 25 en 30. Wij voeren op dit moment nog geen echte donkergroene impactportefeuille, maar denken er wel over om dit in de toekomst standaard mogelijk te maken voor al onze cliënten. Op verzoek kunnen wij u dit nu al aanbieden, bijvoorbeeld door het inrichten van een low carbon beleggingsportefeuille. In ons reguliere beleggingsbeleid zullen wij steeds analyseren in welke mate een beleggingsbeslissing , dus een koop of een verkoop, in positieve dan wel negatieve zin bijdraagt aan duurzaamheidsfactoren op basis van de analyse van Morningstar/Sustainalytics.

Voor adviesportefeuilles geldt een lichtere regelgeving. Als er door ons een advies wordt gegeven over een beleggingsfonds/ETF, dient er met u over duurzaamheid/SFDR gecommuniceerd te worden, voorafgaande aan de transactie. Die taxonomie (indeling in welke categorie de belegging valt als het duurzaam betreft) is te bepalen door de uitgevende instelling van het beleggingsfonds/ETF. Partijen die beleggingsfondsen en ETF’s uitgeven zijn hier momenteel druk mee doende. Voorts hebben wij de intentie om u in de toekomst te gaan informeren over de duurzaamheidsrisicoscore van iedere transactie.

Indien u vragen heeft over de duurzaamheid van uw beleggingsportefeuille, neemt u dan s.v.p. contact op met uw accountmanager. U kunt met haar/hem ook uw wensen op het vlak van duurzaam en beleggen bespreken.

De hier bovenstaande visie met betrekking tot beleggen en duurzaamheid is gebaseerd op onze huidige inzichten. In 2022 zullen wij u nader informeren over dit onderwerp. Tot die tijd kan onze aanpak nog wijzigen, mede omdat een deel van de data die wij nodig hebben voor de uitvoering van SFDR, op dit moment (10 maart 2021) nog niet (volledig) beschikbaar is.

Verdere informatie kunt u lezen op:
Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen