Mijn portefeuille

Bekijk uw portefeuille bij Stroeve Lemberger of uw depotbank

load content...

load content...

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen

Fundshare Kwartaalbericht, Q2 2021

Fundshare Kwartaalbericht, Q2 2021

De ontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2021.

Bronnen & informatie

De beleggingsresultaten

Het tweede kwartaal van 2021 was een goed kwartaal, met name voor aandelenbeleggers. De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 6,93%. De koers van het fonds kwam aan het einde van de maand juni uit op € 20,6138.

De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 0,84%. De koers van het fonds kwam eind juni 2021 uit op € 11,6546.

Koersontwikkeling Fondsen Groei en Behoud in euro’s

Optimisme op de aandelenbeurzen

In het eerste kwartaal van dit jaar werden er al verschillende records gerealiseerd op de aandelenbeurzen. Ook in het tweede kwartaal sneuvelden er wederom records. Wereldwijd veren aandelenkoersen op als reactie op de positieve berichtgeving over vaccinatieprogramma’s in verschillende landen en het einde van de lockdowns. Ook goede macro-economische cijfers, opwaartse herzieningen van de economische groeiprognoses en een sterke ontwikkeling van de bedrijfsresultaten gaven steun aan de aandelenkoersen. De economische ontwikkelingen zorgen voor een sterke vraag naar grondstoffen. Dit is terug te zien in de prijsontwikkeling van grondstoffen. Terwijl in het eerste kwartaal de grondstoffenprijzen opliepen, zagen we in het tweede kwartaal

Voor de obligatiebeleggingen in Europa en de VS was het beeld in het tweede kwartaal wat anders dan in het eerste kwartaal. Terwijl in verschillende Europese landen de stijging van de kapitaalmarkt- rente in het tweede kwartaal doorzette, daalde deze in de VS. De zorgen over de inflatieontwikkelingen namen in de loop van het tweede kwartaal af. Dit bracht ook wat rust op de obligatiemarkten en leidde in de VS tot een daling van de 10-jaarsrente naar een niveau van 1,72% ultimo maart 2021 naar 1,44% ultimo juni 2021. Doordat in Europa de kapitaalmarktrentes verder opliepen, leidde dit tot lichte koersverliezen op staatsobligaties. De 10-jaarsrentes in Duitsland en Nederland bleven uiteindelijk negatief op respectievelijk -0,21% en -0,10%.

Marktindices: Resultaten tot en met 30 juni 2021

* IG = Investment Grade

Economisch herstel maakt verschillen zichtbaar

Het is al enige tijd duidelijk dat het economisch herstel gepaard gaat met grote verschillen. De verdeling van vaccins en inentingen tegen het coronavirus tussen landen vindt niet gelijkmatig plaats. Westerse industrielanden en China herstellen hierdoor relatief snel terwijl andere landen zoals Brazilië en India nog zwaar gebukt gaan onder de gevolgen van de coronapandemie. In de wereldhandel is de ontwrichting duidelijk merkbaar en dit resulteert in logistieke problemen. Met het vastlopen van het containerschip Ever Given eind maart dit jaar in de belangrijke zeevaartverbinding van het Suezkanaal, bereikte deze problematiek een climax. Honderden schepen liepen vertraging op en veel containers bevonden zich in verkeerde havens. De verstoringen in de wereldhandel komen tot uitdrukking in een opwaartse druk op goederenprijzen, vooral in prijzen van halffabricaten en belangrijke grondstoffen. Dit zet een rem op het economisch herstel in sommige sectoren, zoals in de auto-industrie. Oplopende prijzen van fossiele energie en industriële metalen zorgen ervoor dat veel economen bevreesd zijn voor een structureel hogere inflatie en een hoger consumentenprijspeil.

Forse opwaartse bijstelling groeiprognose VS

Met het einde van de lockdowns en het weer open gaan van de economie worden groeiprognoses opwaarts bijgesteld. Economen van de Fed verwachten dat de Amerikaanse economie dit jaar met 7,0% groeit. Dat is fors meer dan bij eerdere ramingen. Men verwacht dat de werkloosheid van 8,1% in 2020 zal dalen naar 4,5% aan het eind van dit jaar. Medio juni zat 5,8% van de beroepsbevolking van de VS nog zonder werk. De Amerikaanse arbeidsmarktcijfers vielen onlangs tegen, ondanks het succes van de snelle vaccinatie in de VS. De tegenvallende banengroei heeft ook te maken met een beperkter arbeidsaanbod. Momenteel zijn de maandelijkse uitkeringen, de extra betaalcheques van de Biden Administration, hoger dan de minimumlonen. Ook zullen niet alle oudere werknemers die vlak voor hun pensioen werkloos werden, terugkeren naar de arbeidsmarkt. Jerome Powell, de president van de Fed, meent dat het economisch herstel nog verre van volledig is en dat de inflatieontwikkeling binnen de perken blijft.

Tabel Economische Groei en Inflatie

Bron: Bloomberg, Consensus, juni 2021

Voortzetting ruim monetair beleid ECB

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) liet in juni bij monde van president Christine Lagarde weten nog zeker tot maart volgend jaar door te gaan met het opkopen van obligaties. De ECB wil er zeker van zijn dat de coronacrisis voorbij is voordat zij een krapper monetair beleid gaat voeren. Net als de Fed heeft ook de ECB de groeiverwachting voor 2021 flink verhoogd. Voor dit jaar gaat de ECB uit van 4,6% groei voor de eurolanden. De inflatie trekt dit jaar waarschijnlijk aan tot 1,9%, waar de ECB eerder nog uitging van 1,5%. In 2022 en 2023 jaar loopt de inflatie volgens de ECB terug naar respectievelijk 1,5 en 1,4%. Ook wij menen dat het tempo van de inflatie, na de stijging in 2021, terug zal vallen naar een lager niveau. Wij voorzien niet direct dat de hogere inflatie van 2021 structureel zal doorwerken in algemeen hogere lonen, omdat de krapte op de arbeidsmarkt in veel landen beperkt is tot enkele sectoren. In bedrijfstakken waar hogere uurlonen worden betaald, wordt dit opgevangen door een betere productiviteit. In de VS is de bezettingsgraad in de industrie ca. 75%. Van dat niveau gaat nog niet direct een inflatoire tendens uit.

De visie eind vorig kwartaal

Eind maart 2021 schreven wij dat we nog steeds enthousiast waren over aandelenbeleggingen. Deze visie was gebaseerd op de winstontwikkeling in het bedrijfsleven en de gunstige economische groeicijfers. Wij hielden al rekening met het verder openstellen van de economie wat goed zou zijn voor bedrijven en beleggers in aandelen. We hielden voor Europa rekening met een oplopende kapitaalmarktrente wat ook terug te zien is bij de keuzes die we maken in de obligatieportefeuilles. Voor Amerikaanse en Chinese aandelen bleven we positief gestemd. Binnen de aandelenselectie gaven we bedrijven uit cyclische sectoren een wat hogere weging. Ook thema’s als ‘robotics’ en digitale veiligheid blijven voor ons belangrijke trends waar we van denken te kunnen profiteren.

Huidige visie

Wij verwachten dat de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal goed zullen zijn en zijn ook voor de komende jaren gunstig gestemd. Het klimaat voor aandelenbeleggingen blijft relatief gunstig. Ten opzichte van het begin van 2021 zijn de waarderingen niet verder opgelopen en, in veel gevallen zelfs gedaald vanwege de uitstekende bedrijfsresultaten. De komende jaren blijven digitalisering en verduurzaming van de productie belangrijke maatschappelijke trends die bepalend zullen zijn voor het langere termijnrendement op onze aandelenselectie. De obligatierente zal in Europa de komende jaren verder oplopen. Daarom selecteren wij leningen met kortere looptijden en hebben we obligaties als categorie in onze portefeuilles onderwogen. We hebben nog wel een relatieve voorkeur voor bedrijfsobligaties versus staatsobligaties maar zien dat ook hier de credit spreads verder zijn ingekomen.

Beleggingsbeleid FundShare UCITS

Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Ook het tweede kwartaal van 2021 was voor aandelenbeleggers een goed kwartaal. In alle belangrijke regio’s werden koerswinsten gerealiseerd op aandelenbeleggingen. De performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 6,93%, waarmee de koers van het fonds ultimo juni uitkwam op € 20,6138. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de performance van FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei hiermee 14,12%.

De beursontwikkeling

In de vorige update schreven we nog dat het jaar 2021 een goede start kende. De gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten werden in het tweede kwartaal voortgezet en in alle belangrijke regio’s stegen de aandelenkoersen. Optimisme over de voortgang in de inentingsprogramma’s tegen het coronavirus,

het economisch herstel en zeer sterke bedrijfscijfers over het eerste kwartaal van 2021 droegen hieraan bij. Ook blijven de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten in de komende periode goed. Europese aandelen behaalden in het tweede kwartaal een rendement van 6,5% en de Nederlandse AEX-index realiseerde een rendement van 4,2%. Ook de Franse CAC 40 index (+7,3%), de Duitse DAX index (+3,5%), de Spaanse IBEX 35 index (+2,8%) en de Italiaanse FTSE MIB-index (+1,8%) lieten positieve rendementen zien. In de Verenigde Staten was het beeld niet anders. De Dow Jones Industrial index steeg met 4,6%, terwijl de Nasdaq 100 index (+12,9%) en de S&P 500 index (+8,1%) hogere koerswinsten lieten zien in het tweede kwartaal.

Economie

De ingezette vaccinatieprogramma’s wierpen hun vruchten al af in het eerste kwartaal. Het optimisme overheerste en de aandelenkoersen gingen omhoog. In het tweede kwartaal van dit jaar werd dit gecontinueerd. Veel vaccinatieprogramma’s verlopen goed en bovendien is het aantal nieuwe coronabesmettingen in veel landen gedaald. Wat wel zorgelijk is, is dat de zogenaamde deltavariant van het coronavirus oprukt in verschillende landen. In sommige landen begint deze deltavariant dominant te worden.

Door het weer openstellen van de economie zijn de economische groeiprognoses voor dit jaar en volgend jaar in positieve zin bijgesteld. Recent nog verhoogde DNB de verwachtingen voor de economische groei voor de Nederlandse economie voor dit jaar naar 3 procent en voor volgend jaar naar 3,7 procent. In 2023 normaliseert de groei weer tot 1,9 procent. Dit sluit aan bij het beeld voor de Europese en Amerikaanse economieën waarbij er sprake is van een sneller dan verwacht herstel van de coronacrisis. Wat hierbij meespeelt, is dat in Europa en de Verenigde Staten het producenten- en consumentenvertrouwen zich de laatste tijd gunstig hebben ontwikkeld. Ook zijn de orderportefeuilles goed gevuld, zoals blijkt uit de cijfers van de inkoopmanagersindices, en is de investeringsbereidheid bij bedrijven groot.

Voor de Amerikaanse economie wordt voor dit jaar rekening gehouden met een groei van 7% terwijl eerder dit jaar nog werd uitgegaan van een lager groeicijfer. De stimulerende maatregelen van de centrale overheid, het ruime monetaire beleid van de Fed en herstel van het consumenten- en producentenvertrouwen dragen hieraan bij. In Europa is er ook sprake van een duidelijk groeiherstel. Voor de Eurozone wordt gerekend op een economische groei van 4,5% in 2021. Bovendien wordt in Europa het groeiscenario ondersteund door investeringen uit het Europees Herstelfonds. Dit fonds is na de uitbraak van het coronavirus ingesteld om de klappen van de crisis op te vangen. Dit Herstelfonds heeft een omvang van € 750 miljard, waarvan € 390 miljard subsidies zijn voor lidstaten en € 360 miljard leningen. De Europese lidstaten moeten inzetten op hervormingsplannen die duurzaamheid, digitale ontwikkeling en verbetering van de infrastructuur nastreven.

Het economisch herstel heeft in China relatief snel plaatsgevonden. Voor dit jaar rekent de OESO op een economische groei van 8,5% en voor volgend jaar op 5,8%. Aantrekkende investeringen, een geleidelijk herstel van de consumentenuitgaven en een toename van de export dragen hieraan bij. Wel staat de relatie van China met de VS en de EU nog steeds onder druk. De regering-Biden zet ondanks de gewijzigde retoriek vooralsnog de harde lijn van Trump voort. De economische en technologische expansie van China wordt in de VS door zowel Republikeinen als Democraten met argusogen gevolgd. China ontwikkelt zich in een zeer hoog tempo. Op basis van het aantal nieuw geregistreerde patenten doet de R&D van China niet onder voor die van de westerse industriële landen. China zet meer en meer in op hoogwaardige productie en technologie en Chinese ondernemingen manifesteren zich in toenemende mate op de wereldmarkt. Voor beleggers in aandelen van Chinese ondernemingen biedt dit dus kansen. In andere opkomende landen is het herstel duidelijk minder uitbundig. Landen als Brazilië, India, Indonesië en Zuid-Afrika kampen nog steeds met de gevolgen van de coronacrisis wat ook terug te zien is in de economische groeicijfers.

Groei van de winst per aandeel in de verschillende regio’s

Bron: Citi Research, MSCI, Worldscope, Factset estimates, bottom-up, consensus, juni 2021

De waarderingen op aandelenmarkten

Ten opzichte van het begin van 2021 zijn de waarderingen van aandelen niet verder opgelopen. In veel gevallen zijn deze zelfs gedaald op basis van de uitstekende bedrijfsresultaten. Wel is het een feit dat de aandelenkoersen in 2020 al sterk op het herstel in 2021 zijn vooruitgelopen. Nog steeds zijn wij van mening dat de waarderingen op de aandelenmarkten worden ondersteund door een sterke, verwachte economische groei en fors betere bedrijfsresultaten in 2021 en 2022. De waarderingen van de aandelenmarkten moet ook worden bezien in het perspectief van de lage renteniveaus. Hierdoor is het niet verwonderlijk dat de animo groot is om in aandelen te beleggen.

Transacties en positionering

Binnen de portefeuille zijn diverse aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en outflows binnen portefeuille te managen. Daarnaast zijn er geen grote mutaties doorgevoerd in de beleggingsportefeuille. Binnen Europa en de Verenigde Staten is sprake van een goede spreiding over verschillende stijlen, sectoren en bedrijven.

Veel van de bedrijven waarin wordt belegd, rapporteerden over het eerste kwartaal van 2021 bijzonder sterke cijfers. De coronapandemie heeft gezorgd voor een versnelling van de digitaliseringstrend. Verschillende bedrijven zoals bijvoorbeeld Microsoft profiteren hiervan. Bij de eerstekwartaalcijfers was dit ook zichtbaar. Microsoft profiteerde duidelijk van een sterke vraag naar haar clouddiensten en Xbox-consoles. De technologie-intensiteit van de economie zal in de komende jaren verder toenemen en Microsoft is één van de bedrijven die hier profijt van heeft. Ook ASML, fabrikant van chipmachines, liet over het tweede kwartaal sterke cijfers zien. Het bedrijf profiteert duidelijk van de ontwikkelingen in de halfgeleider- industrie en houdt voor dit jaar rekening met een sterke omzettoename.

Ook gezondheidszorgbedrijf CVS Health rapporteerde sterke cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Het bedrijf profiteert van de sterke vraag naar vaccins tegen het coronavirus, diagnostische testen en andere geneesmiddelen. Ook zijn diverse lange termijn groeithema’s zoals Artificial Intelligence & Big Data en Cyber Security nog steeds goed vertegenwoordigd binnen de beleggingsportefeuille. Dit wordt gerealiseerd door te beleggen in zogenaamde exchange traded funds die weer doorbeleggen in aandelen die profiteren van deze thematiek.

Progressie in Chinese technologie.

Patentaanvragen (links) versus R&D uitgaven (rechts, in % van BBP) in verschillende landen

Bron: World Intellectual Property Organization, World Bank (via J.P. Morgan Asset Management)

Duurzaam beleggen

Zoals wij ook in de vorige update uiteen hebben gezet, geeft Stroeve Lemberger haar cliënten al een aantal jaren de mogelijkheid te kiezen voor een duurzame beleggingsporte- feuille. Cliënten en toezichthouders vinden duurzaamheid in toenemende mate een belangrijk onderwerp. In het eerste kwartaal van 2021 is nieuwe wetgeving van kracht geworden.

De SFDR, de Sustainable Financial Disclosure Regulation, is sinds 10 maart van kracht en veel participanten in de financiële markten hebben hiermee te maken. Toezichthouders vinden het belangrijk dat financiële partijen, dus ook vermogensbeheerders, transparant zijn over de manier waarop zij duurzaamheid incorporeren in hun beleggingsbeleid. Stroeve Lemberger legt op haar website uit hoe er met deze nieuwe regelgeving binnen de kaders van het beleggingsbeleid wordt omgegaan.

Beleggingsbeleid Fundshare UCITS

Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

Net als in het eerste kwartaal werden obligatiebeleggers in Europa ook in het tweede kwartaal van 2021 geconfronteerd met stijgende rentetarieven. In de Verenigde Staten daarentegen daalde de kapitaalmarktrente. Het ‘risk-on’-sentiment in de markten zorgde ervoor dat credit spreads verder inkwamen. Dit is gunstig voor beleggers in bedrijfsobligaties en hoogrenderende obligaties. De performance van de participatie FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 0,84%. De koers van het fonds kwam eind juni 2021 uit op € 11,6546. Ten opzichte van het begin van dit jaar is de performance van 0,58%.

Verdeling portefeuille in de risicomijdende sfeer, Stroeve Beheerd Beleggen Behoud per 30 juni 2021
Hogere kapitaalmarktrentes in Europa

De trend van hogere kapitaalmarktrentes in het eerste kwartaal werd in Europa in het tweede kwartaal voortgezet. Eind 2020 bedroeg het effectieve rendement op een Nederlandse staatslening met een looptijd van 10 jaar nog -0,49%. Ultimo maart 2021 was de 10-jaars rente opgelopen naar -0,24% en ultimo juni 2021 naar -0,10%. De Duitse 10-jaars rente sloot het kwartaal af op -0,21% terwijl deze eind maart nog -0,30% bedroeg. Ook in het tweede kwartaal werd de ontwikkeling van de inflatie nauwlettend gevolgd, niet in de laatste plaats omdat de grondstoffenprijzen stijgen en het opengaan van de economie zorgt voor een toenemende vraag naar producten en halffabricaten. In Europa lijken de zorgen over oplopende inflatie vooralsnog niet groot. Voor 2021 wordt rekening gehouden met een inflatie van 1,9% maar dit zal volgend jaar afzwakken naar 1,4%. Dit zet een rem op de stijging van de kapitaalmarktrente. Landenspreads in Europa, rente op staatsleningen van andere landen t.o.v. de Duitsland, lieten in het tweede kwartaal geen noemenswaardige veranderingen zien.

Rente
Lagere kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten was er in het tweede kwartaal sprake van een wat ander beeld. Als gevolg van oplopende inflatievrees liepen de rentetarieven in de Verenigde Staten in het eerste kwartaal sterk op. De Amerikaanse 10-jaars en 30-jaars rentes sloten het eerste kwartaal af op 1,72% en 2,37%. In het tweede kwartaal nam de inflatievrees af na tegenvallende arbeidsmarktcijfers in de Verenigde Staten en geruststellende woorden van verschillende centrale bankiers. Dit is zichtbaar in de ontwikkeling van de rentetarieven van Amerikaanse obligatieleningen. De 10-jaarsrente daalde met 28 basispunten naar een niveau van 1,44% ultimo juni. De 30-jaarsrente daalde met 32 basispunten naar een niveau van 2,05% ultimo juni.

Markten in ‘risk-on’-modus

De markten zijn al een paar kwartalen in ‘risk-on’ modus wat duidelijk zichtbaar is in de ontwikkeling van de zogenaamde credit-spreads. Credit-spreads zijn de vergoedingen die beleggers in bedrijfsobligaties ontvangen als compensatie voor het extra risico dat ze lopen. In zowel het investment grade segment als bij achtergestelde obligaties en high yield obligaties kwamen in het tweede kwartaal de credit spreads in. De afname van credit spreads is enerzijds een reflectie van gunstige verwachtingen van beleggers over de nabije toekomst. Anderzijds is het ook een gevolg van het zeer ruime monetaire beleid van de centrale banken. Daarmee wordt de waardering van deze obligaties wel minder interessant. De verhouding tussen het extra rendement en het extra risico van deze obligaties wordt namelijk minder aantrekkelijk.

Inflatievrees zwakt af

In het tweede kwartaal nam de inflatievrees wat af. Jerome Powell, de baas van de Fed, gaf aan dat het economisch herstel na de coronacrisis nog verre van volledig is. Hij verwacht dan ook dat de inflatieontwikkeling binnen de perken blijft. De Fed heeft vooralsnog geen reden om de geldmarktrente al te verhogen. Volgens de beleidsmakers van de Fed zullen de huidige lage rentestanden van 0 tot 0,25% voorlopig worden gehandhaafd. De eerste renteverhoging wordt voorzien voor 2023.

Net als de Fed heeft ook de ECB de groeiverwachting voor 2021 flink verhoogd. De inflatie trekt in de Eurozone dit jaar waarschijnlijk aan tot 1,9%, waar de ECB eerder nog uitging van 1,5%. In 2022 en 2023 jaar loopt de inflatie volgens de ECB terug naar 1,5 en 1,4%. Zolang de Europese inflatie zich nog duidelijk onder de 2% bevindt, valt een renteverhoging niet te verwachten.

Het monetaire beleid

Het monetaire beleid van de ECB en Fed was in het tweede kwartaal onveranderd ruim. De beleidsrentes zijn in Europa en de Verenigde Staten nog steeds erg laag. In beide regio’s zijn opkoopprogramma’s onveranderd van kracht waarbij de centrale banken acteren als een koper van vastrentende waarden. De ECB zal volgens president Christine Lagarde nog zeker tot maart volgend jaar doorgaan met het opkopen van obligaties.

De Fed zal voorlopig ook doorgaan met het opkopen van obligaties. Wel wordt er nu door beleidsmakers gesproken over het eerder stoppen met het opkopen van obligaties (‘tapering‘). Naar verwachting zullen marktpartijen nauwlettend in de gaten houden wat hier de komende tijd over naar buiten wordt gebracht. Daarmee verschuift de focus in de markt van inflatie naar ‘tapering’.

Rendementsverwachtingen

Wij verwachten nog steeds dat in 2021 de rendementen op hoogrenderende bedrijfsobligaties positief zullen zijn. Dit wordt gedreven door gunstige vooruitzichten en de aanhoudende ‘search for yield’. De inflatie zal naar onze verwachting niet veel verder gaan oplopen. Wel is er in de Verenigde Staten en Europa een ‘piek’ in de inflatie in 2021 zichtbaar als gevolg van het opleven van de economische activiteit, hogere grondstoffenprijzen en de zogenaamde ‘basiseffecten’.

Gegeven de negatieve vergoedingen op Europese staatsobligaties blijven wij zeer terughoudend ten aanzien van deze categorie. Wij sturen binnen ons beleid nog steeds op een duidelijk kortere duratie omdat de vergoeding voor het aanhouden van langlopende leningen niet aantrekkelijk is. Voor bedrijfsobli- gaties blijven wij gematigd enthousiast, gegeven de verbeterende economische vooruitzichten. Wij houden rekening met bescheiden rendementsvooruitzichten voor het Stroeve Beheerd Beleggen Behoudfonds.

Rendementen categorieën vastrentend

*IG = Investment Grade
Rendementen in euro’s, m.u.v. EMLC Staatsleningen
Resultaten tot en met 31 maart 2021

Transacties

Binnen de portefeuille zijn verschillende aan- en verkooptransacties uitgevoerd om de in- en outflows te managen. Daarnaast zijn er geen grote mutaties doorgevoerd in de beleggingsportefeuille. Binnen de portefeuille sturen wij op een goede spreiding over segmenten, looptijden en uitgevende instellingen.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Groei

Het SBB Groeifonds kent een offensief profiel, gericht op een zo hoog mogelijk rendement. SBB Groei belegt in meerdere beleggingscategorieën zoals aandelen in Europa en Amerika, Emerging Markets-aandelenfondsen, vastgoedbeleggingsfondsen, grondstoffenfondsen en goud. De portefeuille wordt actief beheerd en daarbij vindt een brede spreiding plaats om de risico’s te beperken. Afhankelijk van onze marktvisie, scenarioanalyse en relatieve waardering zullen activa, regio’s of valuta binnen de portefeuille een groter tactisch gewicht krijgen ten opzichte van de strategische (normale) allocatie en wordt ingespeeld op de financiële marktomstandigheden. De nadruk zal in dit fonds evenwel altijd liggen op het beleggen in aandelen en aandelenfondsen. Na uitvoerige analyse van macro-economische indicatoren en trends zoals ‘flow of funds’, wordt daarbij ook gekeken naar bottom-up-signalen, door analyse van bedrijfsresultaten en naar de waardering van individuele aandelen uit diverse regio’s. In de regio’s Europa en de VS wordt veelal direct in aandelen belegd. Bij beleggingen in Emerging Markets en in grondstoffen wordt gebruik gemaakt van de specifieke expertise van fondsmanagers.

FundShare UCITS Stroeve Beheerd Beleggen Behoud

De voornaamste doelstelling van het SBB Behoudfonds is voor u als cliënt op langere termijn een stabiel rendement te genereren dat ligt boven hetgeen op een spaarrekening is te behalen (vanzelfsprekend na alle kosten, dus netto). De portefeuille wordt belegd in obligaties en aan obligaties verwante producten, zoals structured notes met minimaal 90% hoofdsomgarantie. Een strakke risicobeheersing staat voorop.

Een tweede doelstelling is een buffer te vormen die bescherming biedt in tijden dat de aandelenmarkten slecht presteren. Teneinde de rendementsdoelstelling te behalen ontwikkelt de fondsmanager actief een visie op de obligatiemarkten. Dit betreft de toekomstige renteontwikkeling in de verschillende delen van de wereld, dus op de looptijd (duration) van de obligaties, de debiteuren die in de portefeuille worden opgenomen, een visie op de verschillende segmenten van de obligatiemarkt (high yield, Emerging Marketobligaties, variabel rentende leningen, inflation linkedobligaties etc.) tegen de achtergrond van de ontwikkelingen op de aandelen- en valutamarkten.

Ter bescherming van u als deelnemer in het SBB Behoudfonds zijn diverse richtlijnen cq beperkingen door de beheerder opgenomen die ervoor zorgen dat de fondsmanager geen overmatig risico kan nemen. Specifieke details over het risicomanagement in de Behoudportefeuille treft u aan in de Essentiele Beleggers Informatie (EBI).

Er kan zowel worden belegd in individuele obligaties alsook in obligatiefondsen. De nadruk bij de individuele obligaties ligt op obligaties met een nominale waarde van minimaal € 100.000. Een individuele obligatiebelegger kan vanwege de omvang lastig een breed gespreide portefeuille hierin opbouwen. Het SBB Behoudfonds kan en doet dit wel. Om dit te verzekeren zijn er normen over de spreiding/diversificaties in de fondsrestricties opgenomen. De obligatiefondsen worden vaak gebruikt om specifieke posities in bepaalde marktsegmenten in te nemen. In beperkte mate kan worden belegd in structured notes en meer specifiek in garantienotes met tenminste 90% hoofdsomgarantie op einddatum. U kunt dit zien als een obligatie waarvan het opwaarts potentieel gekoppeld is aan de stijging van de aandelenbeurzen, in plaats van een vaste coupon.

Stroeve Lemberger
Neem contact op met Stroeve Lemberger.
Hulp nodig of vragen?

Bel +31 (0)294 492 592 of mail ons.

Ik wil graag de Stroeve Lemberger news updates ontvangen